Detail předmětu

Pozemní stavitelství (R)

FAST-NHB056Ak. rok: 2024/2025

Tématem předmětu je obalový plášť budovy – obvodové stěny a zastřešení, jejich materiálové a konstrukční varianty tradiční i novodobé. Souvisejícími tématy jsou kompletační konstrukce: klempířské a pokrývačské práce, osazování výplní otvorů do stěnových a střešních plášťů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, tepelné, akustické a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení.


Student musí být schopný návrhu ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, a střech zatravněných.

Základní literatura

ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení

(CS)

Maceková,V., Studijní opory M02- Pozemní stavitelství Ii (S) – zakládání staveb, hydoizolace spodní stavby

(CS)

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

(CS)

PETŘÍČEK. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia: VYBRANÉ STATI Z PS – CH04, MODUL M01

(CS)

ČSN 73 0540-2 (3 a 4) Tepelná ochrana budov, část 2 – Požadavky

(CS)

Zák.č.406/2000 (318/2012) O hospodaření s energií a vyhl.č. 78/2013 o účinnosti užití energie v budovách 2020.

(CS)

ČSN 73 053 ZMĚNA Z3:2017. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stav. výrobků – Požadavky

(CS)

Donaťáková,D., Studijní opory: Stavební akustika a denní osvětlení budov - AH007, modul M01 Stavební akustika

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Navrhování základových konstrukcí ve složitých základových podmínkách.
2.-3. Svislé obvodové pláště budov.
4. Navrhování schodišť s ohledem na moderní materiály a konstrukční systémy.
5. Šikmé střechy.
6. Ploché střechy.
7. Halové stavby.
8. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
9. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
10. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
11. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
12. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
13. Diagram zastínění a posouzení insolace. Denní osvětlení budov, činitel denní osvětlenosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základové konstrukce. 2. Svislé obvodové pláště a střechy. 3. Schodiště a halové objekty. 4. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie. 5. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy. 6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. 7. Kontrola zadaných úkolů a zápočet.