Detail předmětu

Aplikovaná ekologie

FAST-BSA011Ak. rok: 2024/2025

Základní znalosti z obecné ekologie to jest definice, základní pojmy, doporučené zdroje informací. Následují vybrané kapitoly z témat znečišťování ovzduší, globální oteplování, chemické látky v životním prostředí. Kapitola zaměřené na krajinu bude podrobněji rozebírat zejména stabilitu krajiny, územní systémy ekologické stability, vliv těžby na krajinu, rekultivace krajiny po těžbě a zeleň v krajině, řeky v krajině, voda v urbanizovaném prostředí, nábřeží ve městech a
Brownfields. Veřejná prostranství, Nízkoenergetické a pasivní domy. Závěrečná část bude věnovaná aplikaci ekologie při navrhování v architektuře a urbanismu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z biologie, chemie, fyziky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní znalosti z obecné ekologie
Podrobnější znalosti z ekologie krajiny včetně stability krajiny, zeleň v krajině a v urbanizovaném prostředí.
Globální oteplování, sklenílový efekt
Nakládání s odpady
Aplikace ekologie v architektuře a urbanismu.
Základní znalosti z obecné ekologie
Podrobnější znalosti z ekologie krajiny včetně stability krajiny, zeleň v krajině a v urbanizovaném prostředí.
Přehled o současných trendech: nízkoenergetické a pasivní domy, problematika brownfielsds, urban sprawl, veřejná prostranství a ekologická architektura.

Základní literatura

Aplikovaná ekologie Frouz, Jan – Frouzová, Jaroslava, e-kniha, 1. vydání, vydáno: srpen 2021, ISBN: 978-80-246-4693-0 (CS)
Život skoro bez odpadu, Jana Karasová, Helena Škrdlíková & Michaela Gajdošová, Vydáno: 2019, CPress, Originální název, 2019, Počet stran: 352, Jazyk vydání: český, ISBN: 978-80-264-2799-5 (CS)

Ekosystémová a krajinná ekologie, Kovář Pavel, 1. vydání, vydáno: duben 2015, ISBN: 978-80-246-2805-9


Srubové domy z kulatin, Houdek Dalibor, Koudelka Otakar, vydal ERA group, 161 stran, vydání 1., ISBN / EAN 80-7366-064-4

(CS)

Pasivní domy z přírodních materiálů, Hudec Mojmír, Johanisová Blanka, Mansbart Tomáš, Vydavatel Grada Publishing a.s., 2012, ISBN 8024779390, Počet stran: 160

(CS)

Zelené střechy - Souhra architektury s přírodou, Jitka Dostálová a kol., Grada, 2021, 168 s., ISBN 978-80-271-1326-2 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ekologie: definice, základní pojmy,literatura. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa. Trvale udržitelné zemědělství. Biopotraviny. 2. Chemické látky v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka. 3. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její dopad na životní prostředí. IPCC. 4. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina. Ochrana krajiny. 5. Dopady průmyslu a těžby na krajinu. 6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích. 7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě. 8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy. 9. Ekologické poradenství. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologicky šetrné výrobky a jejich označování. 10. Brownfields. Urban sprawl. 11. Nízkoenergetické a pasivní domy. 12. Veřejná prostranství. Město pro lidi. 13. Ekologická architerura.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací. 2. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy. Prezentace vybraných témat. 3. Potravinové kilometry. Prezentace vybraných témat. 4. Prezentace vybraných projektů revitalizace brownfields. 5. Prezentace vybraných veřejných prostranství. 6. Prezentace úspěšných projektů nábřeží, revitalizace řek ve městě.