Detail předmětu

Betonové konstrukce 2

FAST-BLA003Ak. rok: 2024/2025

Monolitické železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené lokálně.
Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení. Výpočty montovaných konstrukcí a dílců, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok. Prostorová tuhost. Speciální dílce a konstrukce. Navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky a nádrže. Principy navrhování prvků z předpjatého betonu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.
Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
• Schopnost porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
• Znalost o základních principech navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Základní literatura

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav. Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-214-2444-3.

(CS)

ELLIOTT, Kim S. Precast Concrete Structures. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. ISBN 0-7506-5084-2.

(EN)

Doporučená literatura

BACHMAN, Hubert a STEINLE, Alfred. Precast Concrete Structures. Berlin: Ernst und Sohn, 2011. ISBN 978-3-433-02960-2.

(EN)

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

Elektronické studijní opory FAST VUT
Štěpánek P.,Čírtek L., Bažant Z.. Betonové konstrukce montované I. 66 stran, 2007; Štěpánek P.,Čírtek L., Bažant Z.. Betonové konstrukce montované II. 56 stran, 2007; Štěpánek P.,Čírtek L., Bažant Z.. Betonové konstrukce montované - speciální problémy. 23 stran, 2007

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky – uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování. 3.–4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků. 5.–6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků. 7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků. 8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy. 9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů. 10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia. 11.–12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží – zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování. 13. Navrhování prvků z předpjatého betonu – podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lokálně podepřená stropní deska - předběžný návrh rozměrů, schematický výkres tvaru konstrukce, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vybranou vnitřní část konstrukce zadaného objektu. 2. Výpočet statických veličin na vybrané části konstrukce zjednodušenou metodou (metodou součtových momentů popř. s ověřením metodou náhradních rámů), kombinace zatížení. 3. Dimenzování části desky na ohyb. 4. Dimenzování desky na protlačení (pro vnitřní sloup). 5. Dimenzování – dokončení, mezní stavy použitelnosti (princip), schematický výkres výztuže dimenzované části desky. 6. Korekce. 7. Montovaná vazníková hala – schematický výkres skladby konstrukce haly, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní příčný rám. 8. Výpočet statických veličin pro vnitřní příčný rám, kombinace účinků zatížení. 9. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 10. Korekce. 11. Ověření sloupu pro stádia výroby, přepravy a montáže, schéma výztuže sloupu, návrh montážních úchytů sloupu a střešního vazníku. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání elaborátů. Zápočet.