Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

FAST-BSA001Ak. rok: 2024/2025

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

základní znalosti z fyziky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.
Základní znalosti oboru vodní hospodářství

Základní literatura

Šálek, J., Hlavínek, P., Mičín, J. a kol.: Vodní stavitelství. CERM, Brno, 2001, s. 144. ISBN 80-214-2068-5

(CS)

Veselý, J., Milerski, R., Mičín, J.: Vodohospodářské stavby. CERM, Brno, 2005, s. 164. ISBN 978-80-7204-759-8

(CS)

Studijní opory k předmětu BSA001: kolektiv autorů, Brno.

(CS)
ČSN – české technické normy 

Doporučená literatura

CEN – Evropský výbor pro normalizaci


ČNI – český normalizační institut


TNV – technická norma vodního hospodářství


ČSN EN – české technické normy harmonizované s EN


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a základní informace o předmětu. 2. Vodní nádrže, přehrady a využití vodní energie. 3. Jezy, odběr vody z vodních toků, vodní cesty a plavba. 4. Vodní toky, jejich vývoj a úprava, hrazení bystřin. 5. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika a plování těles, hydrodynamika. 6. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – ustálené tlakové proudění, proudění vody v otevřených korytech, přepady. 7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – výtok otvorem, energetická výška průřezu (vodní skok), proudění podzemní vody. 8. Hydrologie, koloběh vody v přírodě, měření klimatických veličin, hydrologie nádrží. 9. Rybníky a účelové nádrže, ochrana před velkými vodami, ochranné hráze. 10. Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí. 11. Inženýrské sítě. 12. Zásobování pitnou vodou, úprava a doprava vody, balneotechnika. 13. Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů. 7.–12. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech.