Detail předmětu

Moderní metody zpracování řeči

FIT-MZDAk. rok: 2024/2025

Od jednoduchých systémů k rozpoznávání ke statistickému modelování. Skryté Markovovy modely (HMM). Rozpoznávání souvislé řeči s velkým slovníkem. Jazykové modely. Tvorba řeči. Slyšení řeči: čas a frekvence. Metody pro odvození příznaků pro rozpoznávání založené na datech. Řečové databáze. Buzení v kódování řeči, CELP. Identifikace mluvčího.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Základní pojmy z rozpoznávání řeči: reprezentace signálu, struktura rozpoznávacího systému.
 2. Extrakce řečových příznaků: MFCC a PLP koeficienty, redukce dimenzionality, příznaky založené na neuronových sítích.
 3. Skryté Markovovy modely pro rozpoznávání, základní definice - stav, přechod, vysílací hustoty pravděpodobnosti, přechodové pravděpodobnosti, sekvence stavů, Baum-Welchova a Viterbiho věrohodnost.
 4. Rozpoznávání s HMM systémem a reprezentace výstupu - 1-best, N-best, lattices. Rozpoznávací systém založený na kompozici konečných stavových automatů.
 5. Trénování HMM systému - maximum likelihood a diskriminativní trénování.
 6. Jazykové modelování - n-gramy, principy aproximace neznámých pravděpodobností.
 7. Detekce klíčových slov - pojem proti-modelu a poměru věrohodností.
 8. Rozpoznávání jazyka - akustický a fototaktický přístup, omezení vlivu nerelevantní informace.
 9. Rozpoznávání mluvčího - základní přístupy, přístupy založené na zpracování nízko-rozměrných vektorů v reprezentativním pod-prostoru.
 10. Využití neuronových sítí v rozpoznávání řeči: tandemová a hybridní struktura, jazykové modely založené na NN, extrakce parametrů pomocí NN.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

základní znalost číslicového zpracování signálů, absolvování základního kursu o zpracování řeči je výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

výuka není kontrolována, předmět je hodnocen na základě zkoušky nebo závěrečné zprávy

Učební cíle

Zmíníme se o metodách v současnosti implementovaných v průmyslových aplikacích (jako GSM telefony nebo komerčně dostupné rozpoznávače), ale neopomeneme ani perspektivní metody existující zatím pouze ve výzkumných laboratořích. Zvláštní pozornost bude věnována postupům odvozeným na řečových datech a využití poznatků o tvorbě a slyšení řeči lidmi.
Absolvování předmětu umožní posluchači realizovat jednoduché aplikace jako např. hlasové ovládání programu, ale především se zapojit do vývoje komplexních systémů pro rozpoznávání a kódování řeči využívajících moderní metody, a to v akademické i průmyslové sféře.

Doporučená literatura

Jelinek, F.: Statistical Methods for Speech Recognition, MIT Press, 1998
Vapnik, V. N.: Statistical Learning Theory, Wiley-Interscience, 1998
Dutoit, T.: An Introduction to Text-To-Speech Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1997
Psutka, J.: Komunikace s s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995
Gold, B., Morgan, N.: Speech and audio signal processing, John Wiley & Sons, 2000
Texty z http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech/

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní pojmy: signálové vektory a matice parametrů, statistiky.
 2. Statistické modelování parametrů, modelování času stavovými sekvencemi.
 3. Skryté Markovovy modely (HMM), struktura, trénování.
 4. Rozpoznávání řeči pomocí HMM: Viterbiho algoritmus, předávání žetonů (token passing).
 5. ýslovnostní slovníky a jazykové modely.
 6. Tvorba řeči a odvozené parametry: LPC, log area ratios (LAR), line spectral pairs (LSP).
 7. Slyšení řeči a odvozené parametry - Mel-frekvenční cepstrální koeficienty, Perceptual linear prediction (PLP).
 8. Časové vlastnosti sluchu - RASTA filtrování.
 9. Trénování výpočtu příznaků na datech: lineární diskriminační analýza.
 10. Řečové databáze: standardy, obsah, mluvčí, anotace.
 11. Vokodéry a modelování jejich buzení, multipulsní a statistické modelování (GSM kódování).
 12. CELP kódování: dlouhodobý prediktor, kódové knihy. Kódování s velmi malým bitovým tokem.
 13. Současné metody identifikace a ověřování mluvčího.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor