Detail předmětu

Základy experimentální psychoakustiky

FEKT-MPC-ZEAAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na metodiku přípravy, realizace a vyhodnocování psychoakustických experimentů z oblasti posuzování zvukové kvality, technické a průmyslové psychoakustiky a hlukové ekologie. Počítačová cvičení předmětu jsou zaměřena na statistické zpracování různých psychologických metody měření v psychoakustice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních psychoakustických veličin a základní znalosti v oblasti náhodných veličin a statistického zpracování dat.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za testy z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné výsledky a vypracování všech laboratorních úloh je uděleno dalších 20 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 20 bodů.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s přípravou, realizací a vyhodnocováním psychoakustických experimentů.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit teoretické základy psychologických měření,
- zvolit vhodnou metodu pro daný psychoakustický experiment,
- vybrat vhodnou skupinu respondentů pro daný psychoakustický experiment,
- realizovat psychoakustický experiment,
- zpracovat výsledky psychoakustického experimentu pomocí vhodné statistické metody.

Základní literatura

MELKA, A.: Základy experimentální psychoakustiky. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha. 2005. ISBN 80-7331-043-0 (CS)
HOWARD, D.,M., ANGUS, J., Acoustics and Psychoacoustics, 4th ed. Focal Press, 2009. ISBN 978-0240521756 (CS)
Zwicker, E., Fastl, H. Psychoacoustics, Facts and Models, 2rd ed. Springer-Verlag, 1999. ISBN 978-3540231592 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Teoretické základy psychologických měření
 2. Psychoakustický experiment
 3. Metody měření v psychoakustice
 4. Psychoakustické veličiny
 5. Subjektivní měření zvukové kvality
 6. Standardy pro psychoakustická měření
 

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Seznámení s laboratoří
 • Srovnávací test a více-stimulový test
 • Dvojitě slepý test se třemi podněty a skrytou referencí
 • Metoda ANOVA
 • Návrh a realizace srovnávacího testu na pořadové škále
 • Návrh a realizace srovnávacího testu zvukových kodeků
 • Náhradní termín laboratorních cvičení, test z laboratorních cvičení