Detail předmětu

Moderní fyzika

FEKT-MPC-MFYAk. rok: 2024/2025

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, Hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími myšlenkami, pojmy a zákony fyziky dvacátého století.
Studenti se seznámí se základními myšlenkami speciální teorie relativity, s nejdůležitějšími modely kvantové mechaniky a s teorií deterministického chaosu.

Základní literatura

Lubomír Skála: Úvod do kvantové mechaniky ACADEMIA 2005
House J.E.: Fundamentals of Quantum Mechanics Academic Press, San Diego, London,..., 1998
Landshoff P., Metherell A.,Rees G.: Essential Quantum Physics Cambridge University Press,1999
Formánek J. : Úvod do kvantové teorie I, II, ACADEMIA, 2004 druhé rozšířené vydání.
Sartori L.: Understanding Relativity University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996

Doporučená literatura

L.Eckertová: Cesty poznávání ve fyzice Prometheus Praha 2004
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika Vysoké učení technické v Brně Vutium, Prometheus Praha 2000
Serway R., A.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Saunders College Publishing, Philadelphia, London,..., 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EAK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Princip relativity, Michelsonův-Morleyův pokus, postuláty speciální teorie relativity a jejich důsledky.
Lorentzova transformace. Důsledky transformačních rovnic, transformace rychlosti.
Světočáry. Energie a hybnost v teorii relativity.
Fotony, tachyony. Základní myšlenky obecné teorie relativity. Paradoxy teorie relativity.
Záření černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev.
Bohrův model atomu vodíku. Vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, vlnová funkce.
Hermitovské operátory, vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů.
Schrödingerova rovnice, částice v jednorozměrné jámě, lineární harmonický oscilátor.
Tunelování bariérou, tunelový skanovací mikroskop. Tunelování a supravodivost. Atom vodíku.
Zeemanův jev, spin, Pauliho vylučovací princip.
Zářivé přechody, absorpce, emise spontánní a stimulovaná, lasery.
Model volných elektronů v kovech, Fermiova-Diracova rozdělovací funkce, pásová teorie pevných látek.
Chaos v konzervativních systémech, deterministický chaos.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Důsledky postulátů teorie relativity: Současnost, dilatace času, kontrakce délek.
Lorentzova transformace. Transformace rychlosti.
Časoprostorové diagramy.
Relativistická hybnost a energie.
Planckův zákon, fotoelektrický jev, Comptonův jev.
Bohrův model atomu vodíku. Princip neurčitosti.
Vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů. Hermitovské operátory.
Schrödingerova rovnice. Částice v potenciálových jámách.
Pronikání bariérou.
Atom vodíku.
Zeemanův jev, spin.
Fermiova-Diracova rozdělovací funkce.