Detail předmětu

Kompozice multimediálních děl 2

FEKT-MPC-KMD2Ak. rok: 2024/2025

V rámci předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy multimediální kompozice a vytvoří projekt rozsáhlejšího komplexního multimediální díla, využívajícího současných technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základy práce s počítačem a audio a video technikou. Dále je požadována znalost základních pojmů multimediální kompozice, schopnost vytvářet sémantické vztahy v rámci struktury multimediálního díla a využít zvukové, vizuální a pohybové prostředky multimediálního díla.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření rozsáhlejšího a komplexnějšího multimediálního projektu. V případě nemožnosti prezenční účasti na výuce bude projekt zpracován distančně.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl a tendencemi tohoto uměleckého odvětví.
Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy multimediální kompozice,
- charakterizovat zvukové zdroje a pojem vizuální rovina,
- vytvářet sémantické vztahy v rámci struktury multimediálního díla,
- charakterizovat netradiční zvukové zdroje,
- využít prostředky multimediálního díla – zvukové, vizuální a pohybové.
- analyzovat strukturaci multimediálních projektů a jejich stavebních principů,
- popsat vztahy mezi hudební a vizuální rovinou multimediálního díla,
- analyzovat sémantické vztahy více potenciálních významových rovin multimediálního díla,
- popsat obecné principy interaktivity,
- popsat problémy rozhraní člověk - technika,
- charakterizovat vztah výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006.
Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007.
Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004.
Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007.
Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. (CS)
Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. (CS)
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. (CS)
Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instrumentální divadlo

2. Soudobá opera

3. Stručný přehled dějin výtvarného umění 20. století

4. Socha-instalace

5. Experimentální fotografie a film

6. Video Art

7. Body Art

8. Land Art

9. Konceptuální umění

10. Umění ve veřejném prostoru

11. Interaktivita a participatorní principy v umění

12. Aktuální trendy a provoz současného umění

13. Předvádění vlastních semestrálních projektů