Detail předmětu

Kompozice multimediálních děl 1

FEKT-MPC-KMD1Ak. rok: 2024/2025

V rámci předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy multimediální kompozice a vytvoří projekt rozsáhlejšího komplexního multimediální díla, využívajícího současných technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základy práce s počítačem a audio a video technikou. Dále je požadována znalost základních pojmů multimediální kompozice, schopnost vytvářet sémantické vztahy v rámci struktury multimediálního díla a využít zvukové, vizuální a pohybové prostředky multimediálního díla.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření rozsáhlejšího a komplexnějšího multimediálního projektu. V případě nemožnosti prezenční účasti na výuce bude projekt zpracován distančně.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl a tendencemi tohoto uměleckého odvětví.
Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy multimediální kompozice,
- charakterizovat zvukové zdroje a pojem vizuální rovina,
- vytvářet sémantické vztahy v rámci struktury multimediálního díla,
- charakterizovat netradiční zvukové zdroje,
- využít prostředky multimediálního díla – zvukové, vizuální a pohybové.
- analyzovat strukturaci multimediálních projektů a jejich stavebních principů,
- popsat vztahy mezi hudební a vizuální rovinou multimediálního díla,
- analyzovat sémantické vztahy více potenciálních významových rovin multimediálního díla,
- popsat obecné principy interaktivity,
- popsat problémy rozhraní člověk - technika,
- charakterizovat vztah výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006.
Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007.
Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004.
Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007.
Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. (CS)
Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. (CS)
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. (CS)
Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Multimedialita, intermedialita, mixmedialita atd.

2. Organizační principy multimediálních děl, sémantické vztahy více potenciálních významových rovin

3. Stručné dějiny tzv. vážné hudby 20. století

4. Netradiční způsoby kompozice: méně obvyklé způsoby notace

5. Netradiční způsoby kompozice: improvizace

6. Netradiční způsoby kompozice: neobvyklá instrumentace (tzv. rozšířené techniky hry na běžné nástroje, úpravy standartních nástrojů)

7. Netradiční způsoby kompozice: mikrointervalové ladění

8. Experimentální hudební nástroje

9. Počítačem podporovaná algoritmická kompozice

10. Multimediální projekty Iannise Xenakise

11. John Cage

12. Fluxus

13. Předvádění vlastních semestrálních projektů