Detail předmětu

Elektroakustika 2

FEKT-MPC-EL2Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí v oblasti zvukových vlnění, akustických vysílačů a přijímačů a fyziologické a psychologické akustiky. Dále se zabývá základními modely elektroakustických vysílačů a přijímačů a jejich parametry, principy a technologiemi ztrátového kódování zvuku a kódováním prostorové informace a reprezentací 2D a 3D zvukových polí. Teoretické znalosti získané na přednáškách jsou aplikovány v počítačových cvičeních v prostředí Matlab. Předmět je zakončen vypracováním samostatného projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti fyzikálních zákonů a zákonů a veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, spektra periodických a neperiodických signálů, náhodných veličin a základních pojmů z oblasti statistiky, akustiky a elektroakustiky. Student, který si zapíše předmět, musí mít základní znalosti práce s programem Matlab.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za úkoly v počítačových cvičeních. Za zpracování a obhájení individuálního projektu je uděleno maximum 20 bodů a je nutné získat alespoň 5 bodů. Zápočet je udělen za absolvování všech počítačových cvičení v garantem stanoveném minimálním rozsahu a úspěšnou obhajobu projektu. Minimální rozsah vypracování jednotlivých cvičení stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 40 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 25 bodů. Ústní část závěrečné zkoušky je hodnocena 20 body a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 5 bodů.
V případě distanční výuky jsou testy ve cvičení prováděny distančně v e-learningu a hodnocení předmětu se nemění. Zkouška bude probíhat prezenčně, v odůvodněných případech distančně.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna počítačová cvičení v garantem stanoveném minimálním rozsahu a zpracovat a obhájit individuální projekt v programu Matlab. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti elektroakustiky, fyziologie a psychologie slyšení, snímání a prostorové reprezentace zvuku a jejich využití při modelování elektroakustických zařízení, ozvučování, zpracování, přenosu a kompresi zvukového signálu.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat kmitočtové a směrové charakteristiky ideálních zdrojů zvuku,
- vysvětlit principy prostorového a směrového slyšení,
- ovládat zaříení pro vícekanálové snímání a reprodukci zvuku,
- charakterizovat způsoby šíření zvuku v uzavřeném prostoru a popsat metody simulace tohoto šíření,
- vyjmenovat a vysvětlit principy metod analýzy zvukového pole založené na percepčních a fyzikálních principech,
- vysvětlit princip syntézy zvukového pole pomocí WFS, ambisonie a VBAP,
- vysvětlit principy ztrátové komprese zvukových signálů včetně komprese prostorových formátů zvuku.

Základní literatura

Bosi, Marina: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. 2003. ISBN 1-4020-7357-7
Spanias, Andreas: Audio Signal Processing and Coding. 2007. ISBN 978-0-471-79147-8
Gardner, William G.: 3-D Audio Using Loudspeakers. 1998. ISBN 0-7923-8156-4
Williams, Earl G.: Fourier Acoustics : Sound Radiation and Nearfield Acoustical Holography . 1999. ISBN 0-12-753960-3
HILL, Geoff. Loudspeaker Modelling and Design: A Practical Introduction. 1. Routledge, 2018. ISBN 9780815361329.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Zvuková vlnění: základní veličiny a rovnice zvukového pole, řešení vlnové rovnice pro rovinné, kulové a válcové vlnění, šíření zvukových vln v uzavřeném prostoru.
 2. Akustické vysílače: akustický vysílač 0., 1. a vyšších řádů, pístově kmitající kruhová membrána, soustava akustických vysílačů, směrový vysílač.
 3. Reproduktory: elektromechanická analogie, vyzařovací impedance, lineární modely reproduktoru, TS model, impedance reproduktoru, akustický tlak generovaný reproduktorem.
 4. Akustické soustavy: soustavy se soustředěnými parametry, elektroakustická analogie, ozvučnice reproduktoru, zvukovody, sluchátka.
 5. Akustické přijímače: vlastnosti akustických přijímačů, gradientní přijímače, směrové přijímače, koincidenční soustavy přijímačů, soustavy blízkých akustických přijímačů, beamforming.
 6. Mikrofony: lineární model mikrofonu, proximity efekt, směrové a vlnové mikrofony.
 7. Fyziologická akustika: sluchový orgán, kmitočtová analýza ve vnitřním uchu, maskování, kritická pásma, sluchové filtry, hlasitost a výška zvuku.
 8. Principy ztrátového kódování zvuku: subpásmový, transformační a hybridní kodér, banky filtrů, psychoakustický model, alokace bitů.
 9. Prostorová reprodukce zvuku: směrové a prostorové slyšení, stereofonní a vícekanálová reprodukce, objektově založená reprodukce, kódování prostorové informace.
 10. 3D audio pro sluchátka: přenosová funkce vztažená k hlavě a její měření, fyzikální a strukturální model.
 11. 3D audio pro reproduktory: vektorově bázové amplitudové panorámování, ambisonie, směrové kódování zvuku, wavefield syntéza.
 12. Standardy ztrátového kódování zvuku: standard MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio, MPEG-4 Audio, MPEG-D a MPEG-H 3D Audio.

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Využití Matlabu v předmětu Elektroakustika 2
 2. Akustické vysílače
 3. Reproduktory
 4. Akustické soustavy
 5. Akustické přijímače
 6. Test z počítačových cvičení
 7. Mikrofonní pole
 8. Maskování a sluchové filtry
 9. Subpásmový kodek
 10. Kódování prostorového zvuku
 11. 3D Panorámování zvuku 
 12. Test z počítačových cvičení
 13. Konzultace k samostatnému projektu