Detail předmětu

Měření v audio technice a akustice

FEKT-MPC-AMAAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na problematiku měření zvukové techniky, akustických a elektroakustických měření podle mezinárodních doporučení v těchto oblastech. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na realizaci projektů v prostředí LabView a Matlab pro automatizované měření audio zařízení, elektroakustických zařízení a hluků v různých měřicích systémech používaných v průmyslu a na hromadné zpracování naměřených dat, zejména pomocí jazyka VBA. V laboratorních cvičeních jsou pužívány měřicí systémy Brüel&Kjaer, Audio Precision a NTi Audio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou vyžadovány znalosti principu a ovládání přístrojů pro měřerní napětí, proudu a kmitčtu, znalosti obsluhy digitálních generátorů, osciloskopů a spektrálních analyzátorů, znalosti principů měření proudu, napětí, kmitočtu, impedance a celkového harmonického zkreslení, znalosti jazyka C a práce s tabulkovým editorem. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zpracování všech samostatných úkolů a laboratorních úloh je uděleno maximum 40 bodů a pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 1 bod z každé samostatné práce a laboratorní úlohy. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 30 bodů.
V případě distanční výuky jsou laboratorní úlohy nahrazeny domácími úkoly hodnocenými stejným počtem bodů. Zkouška bude probíhat prezenčně, v odůvodněných případech distančně.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními metodami a zařízeními pro měření v oblasti akustiky, elektroakustiky a audio techniky.
Absolvent předmětu je schopen:
- použít správnou metodu pro automatizované měření dané veličiny,
- vytvořit projekt automatizovaného měření pro typické aplikace v akustice, elektroakustice a zvukové technice,
- provést hromadné zpracování změřených dat pomocí tabulkového editoru,
- vytvářet a upravovat makra v jazyce VBA pro hromadné zpracování změřených dat,
- vytvářet funkce v jazyce VBA pro dálkové řízení systémů automatizovaného měření.

Základní literatura

BRIXEN, E., B. Audio Metering - Measurements, Standards and Practice, 2nd edition. Focal Press, 2011. ISBN: 978-0-240-81467-4 (EN)
AES17-2015, AES standard method for digital audio engineering - Measurement of digital audio equipment. Audio Engineering Society, Inc., 2015. (EN)
BALLOU, Glen. A sound engineer´s guide to audio test and measurement. Amsterdam: Elsevier, Focal Press, 2009, vi, 179 s. ISBN 978-0-240-81265-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Seznámení s laboratoří, úvod do VBA
 • Společná laboratorní cvičení:
  • Zpracování dat měření zvukoměrem pomocí VBA
  • Analýza zvukových zařízení a sekvenční měření s analyzátorem Audio Precision APx
  • Úvod do LabView
  • Ovládání analyzátoru Audio Precision APx pomocí LabView
  • Ovládání analyzátoru Audio Precision APx pomocí Matlabu
 • Samostatně řešené projekty:
  • Měření akustického výkonu
  • Měření TS parametrů reproduktoru
  • Měření charakteristik audio zařízení
  • Měření komunikačních zařízení v otevřené smyčce
  • Měření charakteristik kompresoru
 • Náhradní termín laboratorních cvičení 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Seznámení s laboratoří, úvod do VBA
 • Společná laboratorní cvičení:
  • Zpracování dat měření zvukoměrem pomocí VBA
  • Analýza zvukových zařízení a sekvenční měření s analyzátorem Audio Precision APx
  • Úvod do LabView
  • Ovládání analyzátoru Audio Precision APx pomocí LabView
  • Ovládání analyzátoru Audio Precision APx pomocí Matlabu
 • Samostatně řešené projekty:
  • Měření akustického výkonu
  • Měření TS parametrů reproduktoru
  • Měření charakteristik audio zařízení
  • Měření komunikačních zařízení v otevřené smyčce
  • Měření charakteristik kompresoru
 • Náhradní termín laboratorních cvičení