Detail předmětu

Akustika prostorů

FEKT-MPC-AKPAk. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá analytickým a numerickým řešením vlnové rovnice v uzavřeném prostoru, geometrickou a statistickou akustikou, měřením doby dozvuku a impulsové odezvy prostoru, objektivními kritérii hodnocení kvality akustických prostorů. Dále se zabývá návrhem akustických absorpčních a difúzních prvků a měřením jejich vlastností, základy stavební akustiky a základními postupy při řešení prostorové akustiky konkrétních typů prostorů. Přednášky na konci semestru jsou věnovány proměnné akustice prostorů a moderním metodám hodnocení akustiky prostorů, jako je 3D impulsní odezva prostoru, metoda SIRR a akustické studie s virtuálním orchestrem. Součástí předmětu jsou také přednášky odborníků z praxe. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na projektování a simulace akustiky poslechových prostorů v programu EASE, na praktické měření doby dozvuku a impulsové odezvy prostoru a návrh a měření vlastností pohltivých a difúzních prvků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních zákonů a veličin zvukového pole, veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, základy elektromechanické a elektroakustické analogie, spektra periodických a neperiodických signálů, náhodných veličin a základních pojmů z oblasti statistiky. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za vypracování všech projektů v laboratorních cvičeních je uděleno maximum 40 bodů. Minimální rozsah vypracování projektů stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 20 bodů.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami analýzy šíření zvuku v uzavřeném prostoru, měřením parametrů poslechových prostorů, návrhem a měřením akustických prvků a moderními technologiemi využívanými pro úpravu akusticky prostoru a její analýzu.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit šíření zvuku v uzavřeném prostoru,
- změřit dobu dozvuku a impulsovou charakteristiku prostoru,
- vypočítat objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů,
- navrhnout základní absorpční a rozptylové prvky pro úpravu doby dozvuku poslechových prostorů,
- vytvořit simulaci rozložení akustického tlaku pomocí geometrických a numerických metod,
- navrhnout řešení akustických úprav nově realizovaného a existujícího poslechového prostoru.

Základní literatura

KUTTRUFF, H.. Room acoustics. 6th ed. Boca Raton: CRC Press, 2017, 302 s. ISBN 978-1-4822-6043-4 (CS)
KOLMER, F., KYNCL, J. Prostorová akustika. 2, vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, 242 s., ISBN 0451480 (CS)
Everest, F. ,A. ,Master Handbook of Acoustics, 4th ed. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0-07-136097-2 (EN)
Cox, T., J., D‘Antonio, P., Acoustics Absorbers and Diffusers, Theory, design and application, 2nd ed. Taylor&Francis, 2009. ISBN 978-0-415-47174-5 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vlnová akustika: základní veličiny a rovnice zvukového pole, řešení vlnové rovnice v uzavřeném prostoru, numerické metody řešení.
 2. Geometrická akustika: šíření zvukového vlnění prostředím, obrazová metoda simulace zvukových paprsků, ray-tracing.
 3. Statistická akustika: doba dozvuku a jení měření, normativní požadavky a doporučení.
 4. Impulsová odezva prostoru: impulsová odezva prostoru a související charakteristiky, objektivní kritéria kvality akustického prostoru, měření srozumitelnosti řeči, časově-prostorová analýza impulsové odezvy.
 5. Měření impulsové odezvy prostoru: metody měření impulsové odezvy, kompenzace charakteristik měřicího sytému, měření ve 3D modelu prostoru.
 6. Zvuková izolace prostoru: ochrana před hlukem, hodnocení hluku pozadí, vzduchová, stavební a kročejová neprůzvučnost a její měření, zvukově izolační konstrukce.
 7. Akustické pohltivé prvky: mechanické a akustické soustavy, porézní materiály, prvky založené na rezonančním principu.
 8. Akustické reflexní a difúzní prvky: typy reflexních a difúzních prvků, jejich vlastnosti a parametry, Schröderovy difuzory a jejich návrh.
 9. Měření parametrů akustických prvků: měření pohltivých prvků v interferometru a dozvukové místnosti, měření difúzních prvků v dozvukové místnosti a ve volném poli.
 10. Návrh akustických řešení: případové studie akustického návrhu studia, víceúčelového prostoru, poslechové místnosti aj.
 11. Moderní metody v akustice prostorů: aktivní absorbéry, pasivní a aktivní systémy proměnné akustiky prostoru.
 12. Odborná přednáška
 13. Exkurze / odborná přednáška 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vlnová akustika, použití numerických metod řešení
 • Geometrická akustika, implementace metody obrazových zdrojů
 • Měření doby dozvuku s analyzátorem XL2, zpracování měření
 • Měření indexu přenosu řeči metodou STIPA s analyzátorem XL2, zpracování měření
 • Měření impulsové odezvy se software EASERA, výpočet objektivních parametrů prostoru
 • Měření průzvučnosti s analyzátorem XL2, zpracování měření
 • Návrh pohltivých prvků, měření pohltivosti v impedanční trubici
 • Návrh Schröderových difuzorů, simulace v software Reflex
 • Simulování akustiky prostoru v software EASE
 • Samostatný projekt v software EASE