Detail předmětu

Radioelektronická měření

FEKT-MKC-REMAk. rok: 2024/2025

Definice základních chyb měření, jejich statistické vyhodnocení. Prvky automatizace měření, základní principy jednotlivých programů. Přesná měření, definice stálosti parametrů. Moderní vysokofrekvenční měřicí technika. Skalární a vektorová měření. Měření impedance.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět Radioelektronická měření je hodnocen následujícím způsobem: Pro získání zápočtu je nutné odměřit 1 laboratorní úlohu a odevzdat 7 domácích úloh. Laboratorní výuka je hodnocena v průběhu semestru a lze za ni získat max. 16 bodů. Za správné vypracování domácích úloh lze získat max. 14 bodů. Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí (písemné a ústní) a je celkově hodnocena 70 body. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba dosáhnout minimálního bodového hodnocení 35 bodů ze 70 možných.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty s principy základních měřicích metod používaných při měřeních ve vysokofrekvenční technice. Seznámit studenty s využitím různých programových prostředí vhodných pro tvorbu automatizovaných měřicích systémů.
Absolvent předmětu je schopen: (a) používat základní měřicí metod; (b) analyzovat naměřená dat; (c) navrhnout moderní automatizovaný měřicí systém; (d) realizovat ovládací program v prostředí LabView a Matlab.

Základní literatura

HAASZ, V., ROZTOČIL, J., NOVÁK, J., Číslicové měřicí systémy, ČVUT Praha 2000. (CS)
ĎAĎO, S., VEDRAL, J., Číslicové měření, přístroje a metody, ČVUT Praha, 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Definice chyb měření a jejich základní vyhodnocení. Zásady správného měření.
Automatizovaná měřicí pracoviště.
Úvod do programového prostředí LabVIEW.
Analogově digitální převodníky.
Generátory testovacích signálů.
Základní osciloskopická měření.
Měření kmitočtu.
Spektrální měření.
Skalární měření na skalárních analyzátorech.
Vektorová měření.
Měření impedance.
Akviziční jednotky pro sběr dat.
Softwarově definované měřicí přístroje.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s grafickým programovým prostředím LabVIEW a měření A-V charakteristik
Měření polovodičových součástek
Měření útlumové charakteristiky filtru
Měření rozptylových parametrů na skalárním analyzátoru
Měření na vektorovém voltmetru a jeho kalibrace
Základní měření na osciloskopu
Přesná měření, měření stálosti parametrů laboratorních zdrojů
Měření na akviziční jednotce
Měření na vektorovém obvodovém analyzátoru