Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MKC-MSTAk. rok: 2024/2025

Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma diplomové práce si student obvykle vybírá z nabídky daného studijního programu již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Úspěšné absolvování semestrálního projektu (MPC-SPI).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem je zpracování samostatné odborné diplomové práce studenta na závěr jeho magisterského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Individuální dle tématu projektu.
Individual, depending on the project theme.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.