Detail předmětu

Ekonomika elektroenergetiky

FEKT-MKC-EELAk. rok: 2024/2025

Hlavním cílem předmětu je navázat na informace a znalosti, které studenti získali v rámci bakalářského studia v předmětu Ekonomika a ekologie elektroenergetiky a plynule pokračovat v problematice ekonomické efektivnosti v energetických soustavách, optimalizace provozu energetických soustav a trhu a obchodování s elektrickou energií. Předmět Ekonomika elektroenergetiky je předmět povinný, protože znalosti a pochopení souvislostí mezi elektroenergetikou a ekonomikou patří do základního portfolia znalostí inženýra a absolventa Ústavu elektroenergetiky.

V předmětu je kladen důraz jednak na porozumění obsáhlého teoretického základu problematiky ekonomiky v elektroenergetice, tak na řešení praktických příkladů a úloh demonstrujících závislosti a případové studie, které napomáhají k lepšímu pochopení vysvětlované látky. Součástí předmětu jsou kromě numerických cvičení i cvičení počítačová, kde se studenti seznámí s možností řešení řady úloh pomocí moderních matematických a vědeckých softwarových nástrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a znalosti z předmětu BKC-EEE. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá z těchto částí:

- Hodnocení cvičení formou zápočtových testů popřípadě semestrálního projektu.
- Hodnocení počítačových cvičení, kde student vypracuje zadané úlohy.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu.
- Hodnocení aktivity studenta. Jedná se o bonusové body za dobrovolné samostatné a aktivní řešení zadaných příkladů apod. Udílení bonusových bodů je zcela subjektivní a v kompetenci vyučujících předmětu.

Poměr bodů z jednotlivých částí výuky a podmínky získání zápočtu a zkoušky jsou upřesněny vyučujícím na začátku semestru.
Přednášky z předmětu jsou nepovinné, avšak jejich návštěva je doporučována. Na přednáškách je zcela vysvětlena zkoušená problematika a studenti jsou upozorněni na řadu klíčových a kolizních otázek a úloh. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Počítačová cvičení a cvičení odborného základu jsou nepovinná. Povinné je však vypracování případných samostatných zadaných úloh popřípadě projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky. Cílem předmětu je dokázat studentům a přimět studenty, aby pochopily, že elektroenergetika a ekonomika jsou spojené nádoby a že pochopení tohoto spojení je nutnou součástí znalostí každého inženýra a absolventa oboru Elektroenergetika.
Výstupem studia předmětu není plnohodnotný ekonom popřípadě projektový manažer v oboru elektro. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen provádět rozsáhlé a komplexní ekonomické analýzy trhu s elektrickou energií a energetického provozu. Absolvent předmětu však bude schopen k technické části projektu elektrotechnického respektive elektroenergetického charakteru vypracovat i část ekonomickou obsahující základní hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návratnosti investice a dále bude schopen vysvětlit a zodpovědět následující otázky:

- Co charakterizují náklady na ztráty výkonu a na ztráty elektrické energie?
- Co představují náklady na výkon a na energii?
- V čem spočívá problematika volby vhodného průřezu vedení?
- Co je to hospodárný průřez vedení?
- Jaký mají význam náklady transformátorů?
- Co je to hospodárné zatížení transformátorů?
- Jaké se používají metody pro optimalizaci provozu elektrizačních soustav?
- Čím je tvořena cena elektrické energie?
- Jako existují metody pro tvorbu cen elektrické energie, a jaká metoda je aplikována v ČR?
- Jaké jsou metody podpory OZE, jaký je jejich princip, výhody nevýhody?
- Jak je realizován obchod s elektrickou energií?
- apod.

Základní literatura

KLÍMA, Jiří, JIREŠOVÁ, Alena. Řízení a ekonomika energetických soustav I. 4. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1981. 185 s.
VASTL, Jaromír, POVÝŠIL, Roman, NAVRÁTIL, Petr. Řízení výrobních systémů : Sbírka úloh. 2. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 6, Zikova 4, 1990. 237 s. ISBN 80-01-00227-6.
PAVLOVSKÝ, Bohumír. Ekonomika a řízení elektrizačních soustav : I. část - Ekonomika elektrických sítí. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982. 150 s. číslo publikace 412-33223.
MUNASINGHE, Mohan. The Economics of Power System Reliability and Planning : Theory and Case Study. 1st edition. Washington D.C., USA : [s.n.], 1979. 623 s. ISBN 0-8018-2276-9.
TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra, VAŠÍČEK, Jiří. Marketing v energetice. Sazba Milan Vokál. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. 248 s. ISBN 80-247-0370-X.
KLÍMA, Jiří, et al. Ekonomika a řízení elektroenergetiky. Jaroslav Jelínek. 2. vyd. Praha : STNL, 1986. 184 s.
Creti,Anna; Fontini,Fulvio. Economics of Electricity. 2019, Cambridge Univerzity Press. ISBN: 9781316636626 (EN)

Doporučená literatura

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 1. vyd. Praha : [s.n.], 1995. 84 s. HZ. ISBN 80-901918-0-0.
SMÉKALOVÁ, Darina. Finanční a pojistná matematika : pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Sazba: Montanex, a.s., Tisk, Tiskárna Tichý , Ostrava - Vítkovice, Obálka: Miloš Kardoš. 1 : Montanex a.s. Výstavní 10, 730 40 Ostrava, 1995. 167 s. ISBN 80-85780-39-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní informace, organizace předmětu – Vstupní text, Liberalizace 
 2. Náklady v elektroenergetice, náklady na výkon a energii
 3. Náklady vedení – I.
 4. Náklady vedení – II.
 5. Náklady transformátorů – I.
 6. Náklady transformátorů II
 7. Regulační báze aktiv
 8. Odchylky
 9. Náklady kompenzace
 10. Energetické trhy – I.
 11. Energetické trhy – II.
 12. Zápočtový test
  

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Výpočty základních ukazatelů
 2. Výpočet vedení - I.
 3. Výpočet vedení - II.
 4. Výpočet transformátorů - I.
 5. Výpočet transformátorů - II.
 6. Ekonomické aspekty transportu energií
 7. Výpočet kompenzace
 

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Přeshraniční obchody systému JAO
 2. Obchody na dlouhé burze
 3. Obchody na krátké burze
 4. Skladba cen elektřiny z různých zdrojů - simulace - I.
 5. Skladba cen elektřiny z různých zdrojů - simulace - II.
 6. Stanovení WACC