Detail předmětu

Základy instrumentace

FEKT-BPC-ZINAk. rok: 2024/2025

Stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje (zejména žesťové a bicí), stručně též nástroje neorchestrální, historické a etnické. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti z oblasti instrumentace podle osnov předmětů Základy instrumentace 1 a 2.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů se stávajícími a novými kombinačními technikami a technikami hry se zaměřením na orchestrální nástroje (zejména žesťové a bicí), stručně též s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými.
Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat žesťové nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat žesťové nástroje z hlediska herních technik,
- charakterizovat bicí nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat bicí nástroje z hlediska herních technik,
- vytvořit instrumentační studii pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů.

Základní literatura

SYROVÝ, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha, 1977 (CS)
Emmert, F. : Poznámky k instrumentaci, I., II., JAMU, Brno, 1997, 2000 (CS)
Kotek, Miroslav: Bicí nástroje. Panton Praha, 1983 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strunné nástroje smyčcové: základní seznámení, vibráto, flažolety 2. Strunné nástroje drnkací: základní seznámení.: tvorba tónu, vibráto, flažolety 3. Dechové nástroje dřevěné: dynamické možnosti, barva 4. Dechové nástroje žesťové: tvorba tónu, zajímavé herní techniky 5.-6. Žesťové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií. 7. Bicí nástroje: základní seznámení. 8. Bicí nástroje: tvorba tónu (typy paliček atd.) 9. Bicí nástroje: dynamické a barevné možnosti. 10. Bicí nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií. 11. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů. 12. Stručné seznámení s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strunné nástroje smyčcové: základní seznámení, vibráto, flažolety 2. Strunné nástroje drnkací: základní seznámení.: tvorba tónu, vibráto, flažolety 3. Dechové nástroje dřevěné: dynamické možnosti, barva 4. Dechové nástroje žesťové: tvorba tónu, zajímavé herní techniky 5.-6. Žesťové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií. 7. Bicí nástroje: základní seznámení. 8. Bicí nástroje: tvorba tónu (typy paliček atd.) 9. Bicí nástroje: dynamické a barevné možnosti. 10. Bicí nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií. 11. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů. 12. Stručné seznámení s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými.