Detail předmětu

Tvorba umělého zvuku 2

FEKT-BPC-TUZ2Ak. rok: 2024/2025

V předmětu se studenti seznámí s typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku a se strukturou zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů z hlediska jejich kompozičního využití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby a posoudit důsledky pro interpretaci.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření dvou krátkých samostatných kompozic. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. V případě nemožnosti prezenční účasti na výuce bude zápočet a max 40 bodů uděleno za samostatné práce. Závěrečná zkouška za max 60 bodů bude probíhat prezenčně i distančně.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy syntéz a dalšími umělými způsoby tvorby zvuku nejen z hlediska jejich technické realizace, ale zejména z hlediska jejich potenciálního uměleckého využití, s MIDI rozhranním, interaktivní elektronikou a multimédii a jejich tvůrčím využitím.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip součtové a rozdílové syntézy zvuku,
- vyjmenovat modulační syntézy zvuku a vysvětlit jejich princip,
- vysvětlit princip tvarové a granulární syntézy zvuku,
- popsat využití samplování zvukových signálů při syntéze zvuku,
- popsat modulační obvody používané při zvukové syntéze a vyjmenovat jejich použití,
- popsat rozhraní MIDI, vyjmenovat typy zpráv, které používá, a popsat jejich využití,
- vyjmenovat typy MIDI ovladačů a charakterizovat je,
- popsat ladění elektroakustických nástrojů a vyjmenovat způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů,
- popsat způsoby tvorby „umělého“ zvuku,
- charakterizovat interaktivní elektroniku a popsat některá řešení.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. MKS, Ostava, 1989. (CS)
Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha, 2008. ISBN 978-8073311216 (CS)
Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. KANT AMU, Praha, 2007. ISBN 978-8086970318 (CS)
Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby. AMU, Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-114-8 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Další způsoby tvorby zvuku - převody nejrůznějších nehudebních dat (číselných řad, fraktálů, textových řetězců apod.) na zvukový signál.

2. Další způsoby tvorby zvuku – grafická úprava spektra zvuku.

3. Další způsoby tvorby zvuku - převody vizuálních dat na zvukový signál.

4. Další způsoby tvorby zvuku - převody vizuálních dat na MIDI zprávy.

5. Další způsoby tvorby zvuku – základní efektové procesory.

6. Další způsoby tvorby zvuku – komplexní efektové procesory.

7. Interaktivní elektronika - typy hardwarového i softwarového řešení obecně.

8. Interaktivní elektronika - konkrétní příklady.

9. Kombinace všech uvedených metod.

10. Rozhraní MIDI obecně, druhy MIDI ovladačů zvuku.

11. MIDI ovladač klávesové, strunné, dechové a bicí.

12. Ladění elektroakustických nástrojů obecně.

13. Ladění elektroakustických nástrojů - způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů.