Detail předmětu

Studiová praxe 2

FEKT-BPC-SP2Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s postupem při nahrávání – technikou střihu, dodatečnou úpravou snímku (umělý dozvuk) a konečným zpracováním snímku – masteringem a dokumentací hudební nahrávky. Součástí výuky jsou praktická cvičení práce s počítačem, seznámení se s vybranými hudebními programy a osvojení si základních funkcí a technik, vlastní hudební nahrávka, nahrávání řeči, prolínání atd. Studenti se také naučí provádět srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem nahrávání, dodatečnou úpravou snímku a jeho konečným zpracováním z hlediska zvukového režiséra.
Absolvent předmětu je schopen:
- při tvorbě zvukové nahrávky využít umělého dozvuku,
- využít technik masteringu pro vytvoření konečného snímku,
- vytvořit dokumentaci hudební nahrávky,
- analyzovat nahrávky různých interpretů stejného díla,
- ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků,
- vytvořit profesionální nahrávku řeči.

Základní literatura

VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Vydavatelství MUZIKUS, 1995. 257 s. ISBN 80-901537-6-3. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
ŠÍP, L., Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Natáčení.
  2. Rawmix, postprodukce napříč hudebními žánry.
  3. Natáčení.
  4. Výrazové prostředky mistra zvuku, mastering. 
  5. Nahrávka jako výstupní produkt pro současné platformy, technické požadavky jednotlivých platforem.
  6. Prezentace zápočtových projektů.

Během semestru probíhají představení komorní opery (JAMU), kterých se mohou studenti dobrovolně zůčastnit a postarat se o záznam daného představení.