Detail předmětu

Rozbor skladeb 2

FEKT-BPC-RSK2Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na objasnění různých typů formování hudby, hledání zákonitostí skladby a vyvozování důsledků pro pochopení výchozích požadavků pro záznam skladeb různých stylových období jakožto východiska pro pochopení výchozích požadavků pro jejich záznam.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby a posoudit důsledky pro interpretaci.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné absolvování ústního pohovoru.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy formování hudby a zákonitostmi skladby, a vyvozovat z nich důsledky pro záznam hudebních děl.
Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat různé typy formování hudby,
- analyzovat zákonitosti skladby,
- posoudit důsledky pro interpretaci,
- charakterizovat stručně jednotlivá stylová období,
- bezpečně určit na základě poslechu skladby stylové období a okruh možných autorů,
- analyzovat skladby z období baroka,
- analyzovat skladby z období klasicismu,
- analyzovat skladby z období romantismu,
- analyzovat skladby z období 20. století,
- vyvozovat důsledky pro záznam hudebních děl.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Opus, Bratislava 1978. (CS)
FALTUS, Leoš a ŠTĚDROŇ, Miloš: Formování hudby. PDF MU, Brno 1998. (CS)
KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. Panton, Praha 1976. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor