Detail předmětu

Návrh a konstrukce zvukové techniky

FEKT-BPC-NKZTAk. rok: 2024/2025

Je proveden výklad základních principů návrhu a konstrukce nízkofrekvenčních zařízení v širších souvislostech. Předmět pokrývá obvodové principy, metody návrhu, počítačové modelování a praktické konstrukční zásady různých zařízení pro audiotechniku, jako jsou mixážní pulty, zvukové efekty, obvody pro úpravu dynamiky, zesilovače apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní orientaci v matematice a elektrotechnice, kterou získá v povinných předmětech v předchozím studiu. Jejich absolvování však není nutnou podmínkou pro zápis tohoto předmětu.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

0-30 bodů za laboratorní cvičení - hodnocení odevzdaných protokolů, účast na cvičeních a odevzdání protokolů jsou podmínkami pro získání zápočtu
0-70 bodů písemná zkouška, povinná část pro absolvování předmětu
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základní problematice návrhu a konstrukce audio techniky, popisu vlastností systémů, analýzy a syntézy jednoduchých audio systémů.
V případě online výuky, případně pro studenty, kteří i v případě prezenční výuky nemohou přicestovat do ČR, se rozdělení bodového hodnocení nemění. Body z laboratoří budou rozděleny za samostatné projekty.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu, zveřejněná na začátku semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení stávajících a získání nových teoretických a praktických znalostí z oblasti návrhu a konstrukce zařízení pro nízkofrekvenční techniku. Studenti se seznámí s obvodovými principy a konstrukčními řešeními zvukové a hudební elektroniky, vyzkouší si jejich počítačovou simulaci, praktickou konstrukci a měření. Propojí se tak znalosti získané v předmětech zaměřených na obecné elektronické obvody a na hudební a zvukovou techniku.
Absolvent předmětu Návrh a konstrukce zvukové techniky bude rozumět širší problematice obvodového řešení a konstrukce zařízení pro audiotechniku. Aktivní znalost problematiky návrhu a konstrukce zvukové techniky je předpokladem pro efektivní využívání reálných možností těchto zařízení. Student bude schopen se orientovat v podstatných částech těchto zařízení, jejich návrhu a diagnostice. Absolvent kurzu získá především širší souvislosti v těchto oblastech:
- Základní principy nízkofrekvenčních zařízení a elektronických obvodů, elektronické prvky pro realizaci nf obvodů.
- Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí, elektronkové zesilovače, echa, efektové zesilovače, linkové zesilovače a předzesilovače a jejich prakticky osvědčená zapojení.
- Potlačovače šumu, Dolby systémy, obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu.

- Snímače hudebních nástrojů, nástrojové zesilovače, reproduktory.

Základní literatura

SELF, Douglas. Small signal audio design. Burlington, MA: Focal Press, c2010. ISBN 978-0-240-52177-0. (EN)
Láníček, R. Elektronika, obvody – součástky -děje. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2002. (CS)
VLACH, Jaroslav. Lampárna, aneb, Co to zkusit s elektronkami?. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-091-1. (CS)
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2004. (CS)
WIRSUM, Siegfried. Abeceda nf techniky. Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80-86056-26-0. (CS)
Eargle, J. The Microphone Book, 2nd ed. Focal Press, 2004. ISBN 978-0-240-51961-6. (EN)
Sinclar, I. Audio and Hi-Fi Handbook. Newnes, 2000. ISBN 978-0750649759. (EN)
JEFFS, Rick, HOLDEN, Scott, BOHN, Dennis. Dynamics Processors — Technology & Application Tips. RaneNote 155. Rane Corporation. [online]. ©2005 [cit. 2017-08-23]. Dostupné z: http://www.rane.com/note155.html. (EN)
SELF, D. et al, Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2008. ISBN 978-1856175265. (EN)
VLČEK, Jiří., HAVLÍK, Jan. Elektronika pro hudebníky. Praha: Vlastním nákladem ve spolupráci s BEN technická literatura, 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy nízkofrekvenčních zařízení

2. Elektronické prvky pro realizaci nf obvodů

3. Základy elektronických obvodů pro nízkofrekvenční techniku

4. Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí

5. Elektronkové zesilovače

6. Echa, efektové zesilovače

7. Obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu

8. Potlačovače šumu, Dolby systémy

9. Snímače elektrických a elektroakustických hudebních nástrojů

10. Kytarové (nástrojové) zesilovače, kytarové reproduktory

11. Osvědčená zapojení zesilovačů a efektů

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Efekt Fuzz Face – simulace a měření

2. Kompresor dynamiky

3. Elektronkový zesilovač – simulace

4. Efekt Chorus

5. Mikrofonní předzesilovač M-AUDIO DMP3

6. Mikrofonní zesilovač KH013

7. Stereo předzesilovač s RIAA charakteristikou PS1-MGSX

8. Indikátor úrovně s 10 LED AMJ3915SX

9. Monofonní korekční zesilovač RMD3212SX

10. Integrovaný koncový zesilovač 20 W KMJ2005SX