Detail předmětu

Notografie

FEKT-BPC-KPNAk. rok: 2024/2025

Výuka předmětu probíhá formou zopakování základů hudební notace, studiem partitur historické i soudobé komorní, orchestrální a vokální hudby. Studenti poznají i s méně obvyklé způsoby notového zápisu, jakými jsou např. grafická, proporční a aleatorická notace. Součásti výuky je i praktické seznámení se s notografickým programem Sibelius.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za analýzu partitury při ústním pohovoru.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s běžnými i méně obvyklými druhy zápisu hudebních děl, partiturami komorních, orchestrálních a vokálních skladeb a základy práce s notografickým programem Sibelius.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit význam jednotlivých symbolů hudební notace,
- orientovat se v partiturách historických komorních, vokálních a orchestrálních děl,
- vysvětlit význam používaných symbolů grafické partitury, principy proporční notace a dalších méně obvyklých způsobů zápisu,
- charakterizovat partitury skladeb 2. poloviny 20. století a zběžně se v nich orientovat,
- ovládat základy práce s notografickým počítačovým programem Sibelius.

Základní literatura

Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998 (CS)
Ivo Zelingr: Notografie, Supraphon, Praha 1986 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Notografie, rozšíření pojmu o ostatní hudební zobrazovací systémy a typy, podoba zvukového vs. hudebního zápisu, zvukové anotační pomůcky.
 2. Notografické principy, tabulatury a alfanumerické systémy, tradiční notace, tzv. grafická notace - výskyt a výpovědní hodnota.
 3. Dějiny notace - počátky až renesance - přetrvání do současnosti - základy čtení chorální notace.
 4. Tabulatury - dějiny, principy, současné podoby a formáty - cvičení zápisu a čtení.
 5. Akordové značky podrobně, basso continuo - principy a cvičení čtení, úsporný zápis harmonie.
 6. Tónové výšky, klíče, transpozice, rytmus, trámcování, hudební forma, repetice - zásady snadné čitelnosti .
 7. Grafická notace - princip a  použití - cvičení výstižného zápisu hudební struktury volnými grafickými prostředky.
 8. Přehled používaného SW a jeho vhodnost pro různé aplikace, Lilypond, ABC, MusicXML,vztah notace a midi systému, přehled datových formátů a kompatibilita, možnost dalšího zpracování v grafickém SW.
 9. Notografické programy Sibelius a Mosescore - společné a rozdílné principy, praktické tipy.

Studenti mohou přispět k výuce svým vkladem, pokud mají v některém z témat zkušenosti a materiály.

 

 

 

 

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Ovládání programu Sibelius, vkládání not, rytmu a textových informací, akordivé značky.
 2. Hudební nástroje a party, notace bicích, akordických nástrojů., možnosti modifikace vzhledu partitury.
 3. Operace používané při přepisu hudby z midi SMF, editace a zjednodušování hudebního zápisu, exportní a importní formáty v praxi.
 4. Detailní přepis úseku složité notace s cílem dosažení maximální přesnosti zápisu. Hlasy, symboly, kolize, umístění apod.