Detail předmětu

Elektrotechnika

FEKT-BPC-ELEAAk. rok: 2024/2025

Seznámení s bezpečnostními předpisy nutnými pro laboratorní výuku. Základní zákony a veličiny v elektrických obvodech. Vlastnosti prvků elektrických obvodů. Výkonové poměry v elektrických obvodech. Metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním ustáleném stavu. Základy nelineárních prvků a obvodů. Magnetické obvody. Charakteristiky časově proměnných signálů. Harmonický ustálený stav v lineárních obvodech. Metody analýzy obvodů v harmonickém ustáleném stavu. Vlastnosti a použití základních pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu. Klasická a operátorová metoda řešení přechodných dějů v lineárních obvodech. Přechodná a impulzová odezva obvodu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen:
- vyjádřit výsledek rozkladu lomené funkce na parciální zlomky a výsledek dělení polynomů;
- vysvětlit postup při vyšetření průběhu funkce pro nalezení extrémů;
- vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic;
- aplikovat základní postupy maticového počtu;
- popsat průběhy základních goniometrických funkcí;
- popsat význam použití limity funkcí;
- popsat základní vlastnosti komplexních čísel;
- vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Celkové hodnocení předmětu max. 100 bodů. Z toho 25 bodů za písemné testy ve cvičeních, 5 bodů za test z laboratorních úloh a 70 bodů za závěrečnou písemnou zkoušku. Podmínkou udělení zápočtu je změření a zpracování zadaných laboratorních úloh a získání minimálně 15 bodů ze 30 možných. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je získání zápočtu a vykonání závěrečné zkoušky. Celkový dosažený počet bodů pro absolvování předmětu musí být minimálně 50.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle


Poskytnutí základních znalostí z elektrotechniky a teorie obvodů potřebných jako prerekvizity dalších odborných předmětů studijního oboru. V numerických cvičeních prohloubit a upevnit teoretické znalosti, v laboratorních cvičeních prakticky ověřit některé teoretické poznatky.
Po absolvování předmětu (přednášek a počítačových cvičení) bude student schopen:
- vyjádřit matematickými vztahy souvislosti mezi obvodovými veličinami pro základní pasivní a aktivní obvodové prvky a definovat jejich modely;
- aplikovat metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním ustáleném stavu na zadaných příkladech - metodu postupného zjednodušování, metodu náhradního zdroje, metodu smyčkových proudů a metodu uzlových napětí;
- analyzovat vlastnosti obvodů s nelineárními prvky a na příkladu demonstrovat aproximaci charakteristiky nelineárního prvku;
- vyjmenovat základní veličiny a zákony magnetických obvodů a s jejich použitím vypočítat parametry zadaného magnetického obvodu;
- vypočítat charakteristické parametry časově proměnných signálů a popsat princip a význam harmonické analýzy signálů
- definovat fázory veličin v obvodech v harmonickém ustáleném stavu a definovat imitance základních obvodových prvků;
- aplikovat symbolickou metodu řešení na zadané příklady analýzy lineárních obvodů v harmonickém ustáleném stavu;
- popsat vlastnosti a chování základních pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu a vypočítat jejich charakteristické parametry;
- zvolit postup řešení přechodných dějů v lineárních obvodech, aplikovat metodu Laplaceovy transformace k řešení přechodných dějů, interpretovat výsledky řešení.
- vypočítat přechodnou a impulsovou charakteristiku pasivního lineárního dvojbranu.

V rámci výuky předmětu proběhne přezkoušení ve smyslu §5 Vyhlášky 50/1978 Sb. po jehož úspěšném absolvování bude student schopen:
- popsat rozdělení elektrických zařízení a rozvodných sítí, vyjmenovat způsoby značení vodičů a svorek, definovat význam značek elektrických zařízení;
- vyjmenovat a definovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyjmenovat a definovat způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem;
- popsat zásady požární bezpečnosti při provozu elektrických zařízení.

V rámci laboratorních cvičení se student naučí:
- změřit základní obvodové veličiny jednoduchých a složených dvojpólů a vyjádřit z nich jejich imitance;
- změřit elektrické veličiny v obvodu v harmonickém ustáleném stavu a porovnat je s vypočtenými hodnotami;
- změřit elektrické veličiny v obvodu v harmonickém ustáleném stavu a interpretovat je pomocí fázorových diagramů;
- změřit elektrický výkon dodávaný zdrojem do zátěže a experimentovat s vlivem velikosti zátěže na míru výkonového přizpůsobení;
- změřit a graficky interpretovat kmitočtové charakteristiky pasivního integračního a derivačního článku a sériového a paralelního rezonančního obvodu;
- změřit časové průběhy přechodných dějů v pasivních lineárních obvodech a experimentovat s vlivem velikosti hodnot obvodových prvků na charakter přechodného děje;
- změřit spektra harmonických a neharmonických signálů a porovnat je s vypočtenými; demonstrovat vliv nelineárního obvodu na spektrum přenášeného signálu;
- analyzovat vlastnosti základních elektrických obvodů za pomoci počítačové simulace.

Základní literatura

Elektrotechnika pro audioinženýrství - soubor prezentací z přednášek předmětu JELE (CS)
Elektrotechnika pro audioinženýrství - soubor prezentací z počítačových cvičení předmětu JELE (CS)
Sedláček, J.; Steinbauer, M.; Drexler, P. Elektrotechnika pro audioinženýrství, laboratorní cvičení. FEKT VUT v Brně, 2014. (CS)
Sedláček, J.; Steinbauer, M.; Drexler, P. Elektrotechnika pro audioinženýrství, laboratorní cvičení - pracovní sešit. FEKT VUT v Brně, 2014. (CS)

Doporučená literatura

Brančík, L. Elektrotechnika 1 - přednášky. FEKT VUT v Brně, 2003. (CS)
Sedláček, J.; Valsa, J. Elektrotechnika 2. FEKT VUT v Brně. (CS)
Sedláček, J.; Steinbauer, M.; Elektrotechnika 1 - počítačová cvičení. FEKT VUT v Brně, 2013. (CS)
Murina, M.; Sedláček, J.; Steinbauer, M. Elektrotechnika 2 - sbírka příkladů FEKT VUT v Brně, 2009. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Elektrotechnika – historie, základní pojmy, fyzikální souvislosti a zákony elektrotechniky, základní obvodové prvky
2. Aktivní obvodové prvky a jejich modely, výkon v elektrických obvodech, výkonové přizpůsobení, metoda postupného zjednodušování
3. Od Kirchoffových rovnic k metodě smyčkových proudů
4. Metoda uzlových napětí, dvojbrany, řízené zdroje, elementární modely tranzistorů, využití razítek prvků v metodě uzlových napětí
5. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik, řešení nelineárních obvodů
6. Obvody s permanentními magnety a elektromagnety, základní veličiny a zákony, základy řešení magnetických obvodů, transformátory
7. Časově proměnné veličiny a jejich parametry, harmonická analýza, zkreslení signálu v nelineárních obvodech
8. Harmonické veličiny v elektrických obvodech, harmonický ustálený stav (HUS), fázory, imitance, výkon v HUS, symbolická metoda analýzy lineárních obvodů v HUS, metoda postupného zjednodušování
9. Metoda smyčkových proudů a metoda uzlových napětí v obvodech v harmonickém ustáleném stavu
10. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 1. řádu (RC, RL) a 2. řádu (rezonanční obvody RLC)
11. Přechodné děje v lineárních obvodech, klasická metoda řešení, operátorová metoda řešení
12. Řešení přechodných dějů s nenulovými počátečními podmínkami, přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu

Cvičení na počítači

19 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do elektrotechniky – elektrická energie – výroba a význam
2. Opakovaní – matematika v elektrotechnice
3. Základní zákony elektrotechniky, výkon v el. obvodech, metoda postupného zjednodušování
4. Metoda smyčkových proudů (MSP)
5. Metoda uzlových napětí, řízené zdroje a metoda uzlových napětí, použití razítek prvků
6. Analýza nelineárních obvodů
7. Magnetické obvody
8. Časově proměnné veličiny, harmonická analýza signálu, zkreslení
9. Úvod do komplexního počtu, použití komplexního počtu v obvodech v HUS, imitance prvků
10. Impedance jako dvojpól, výkon v HUS, metoda post. zjednodušování, (ukázka MSP v HUS)
11. Vlastnosti pasivních lineárních obvodů 1.řádu
12. Vlastnosti pasivních lineárních obvodů 2. řádu, Řešení přechodných dějů operátorovou metodou (nul. poč. podmínky)
13. Řešení přechodných dějů operátorovou metodou (nenul. poč. podmínky), Přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení parametrů náhradního zdroje
2. Metoda uzlových napětí (MUN)
3. Magnetické pole ve vzduchové mezeře
4. Vlastnosti lineárních a nelineárních obvodových prvků
5. Impedance dvojpólu
6. Výkon v jednofázovém obvodu
7. Základní vlastnosti článků RC a CR
8. Sériový rezonanční obvod
9. Přechodné děje v lineárních obvodech
10. Analýza neharmonických signálů