Detail předmětu

Přístupové a transportní sítě

FEKT-BKC-PTSAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje vývoji telekomunikačních sítí a jejich konvergenci se sítěmi počítačovými. Důraz je kladen na moderní rozbor přístupových a transportních sítí s uvažováním jejich odlišností a také shodných vlastností včetně aplikací analogových a digitálních modulací. Prvořadá pozornost je věnována komplexnímu využití rámce E1 podle doporučení ITU G.703. Studenti získají přehled o používaných pobočkových i veřejných telefonních ústřednách, pochopí princip digitálních spínačů, základy aktuálního signalizačního systému SS7 a internetové SIP ústředny. Rozebrána budou specifika měření v konvergovaných systémech. Základní pozornost bude věnována digitálním systémům vyšších řádů, ochraně transportních sítí a hodnocení kvality.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Předmět je povinný, student by měl být schopen:
- demonstrovat principy přepojování okruhů,
- interpretovat principy přepojování paketů,
- vyjmenovat možnosti oddělení komunikačních kanálů
- vyjádřit myšlenku A/D a D/A převodu,
- diskutovat elementární pojmy z oblasti zpracování signálů,
- aplikovat základní principy a protokoly sítě Ethernet,
Studenti by měli mít základní znalosti komunikačních systémů, které získali v povinných předmětech předešlého studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

0 - 30 bodů za zpracování samostatných prací,
0 - 70 bodů za písemnou zkoušku za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu, volitelně ústní zkouška s písemnou přípravou.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice přístupových a transportních sítí. 
Studenti kombinovaného studia vypracují sedm samostatných úkolů, z každého tutoriálu nebo laboratorního cvičení jeden.

Učební cíle

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech konvergované sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Řešení přístupových a transportních sítí prostředky koncentrace provozu, integrace služeb a vícenásobného využití přenosových médií. Principy počítačových sítí ve vztahu k integraci s klasickou telekomunikační síti.
Absolvent studia je schopen:
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků,
- aplikovat analogové a digitální modulace,
- vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování,
- diskutovat vzorkovací teorém,
- vysvětlit rámec E1,
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu,
- změřit parametry konvergovaných sítí,
- nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení,
- orientovat se v systémech vyšších řádů
- zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí.

Základní literatura

ŠKORPIL, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno 2013.
ŠKORPIL, V., POLÍVKA, M.: Přístupové a transportní sítě, laboratoře. VUT, Brno 2013.

Doporučená literatura

BROOKSHEAR, J.,G. Informatika. Computer Press, Brno 2013. ISBN 978-8025138052. (CS)
WALLACE, K. Cisco VoIP. Computer Press, Brno 2009. ISBN 978-8025122280. (CS)
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VSB-TUO
ODOM,W. and HEALY,R. and MEHRA,N. Směrování a přepínání sítí. Computer Press, Brno 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, telekomunikační technologie, části komunikačních systémů. 2. Standardizační organizace, ISO, ITU, ETSI, Fóra, dokumenty RFC. 3. Časové dělení kanálu a digitální modulace, PCM, ADM, ADPCM a další. 4. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory, výhoda komprese, charakteristika typu A a mí. 5. Složení rámce a multirámce E1, doporučení ITU G.703. 6. Přístupové a transportní sítě, definice, nové poznatky z konvergence. 7. Spojovací systémy, ústředny, digitální spojovací pole, signalizace, SIP telefonní ústředna, softwarové vybavení. 8. Přenášený signál, linkové kódy, synchronizace digitálních systémů. 9. Rozbor celkového zkreslení, kvantizační zkreslení a zkreslení omezením, spektrum vzorkovaného signálu. 10. Měření v konvergovaných systémech, měření chybovosti BER, zpoždění a jitteru, SW analýza. 11. Digitální systémy vyšších řádů, multiplexní struktura SDH, složení rámce, začleňování. 12. Ochrana transportních sítí, hodnocení kvality. 13. Pokročilá využití konvergovaných sítí.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doporučení ITU-T G821 + Digital telephony (kurzy CBT) 2. Šířka pásma 3. Kódování u PCM 4. Výukový telefonní systém PROMAX ET-836 5. Linkové kódy v systému TIMS 6. Konfigurace SIP telefonní ústředny 7. Základní konfigurace přístupového směrovače 8. Vzorkování a rekonstrukce signálu 9. Měření aktivních síťových prvků + Datový rámec SDH 10. Modulace v PTS