Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-BKC-PC1TAk. rok: 2024/2025

V předmětu se studenti seznámí s řešením počítačových sítí a řešením a možnostmi univerzitní a fakultní sítě. Součástí výuky v předmětu je seznámení funkcí operačních systémů, jejich službami a souborovými systémy. Předmět je dále zaměřen na získání praktických dovedností algoritmizace úloh a jejich programování v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavování vlastních funkcí a jejich využívání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu:

Předmět je ukončen zkouškou. Úspěšné absolvování je přitom dáno následujícími podmínkami:
- získání nejméně 50 bodů
- odevzdání a obhájení zápočtového projektu v jaz. C

Hodnocení:
20 bodů: hodnocení domácích úkolů během semestru (5 úkolů po 4 bodech)
5 bodů: hodnocení počítačového cvičení (1. cvičení)
50 bodů: písemná zkouška (v 2. cvičeních – test v e-learningu)
25 bodů: zápočtový program v jazyce C (ve dvojicích)
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty se základy počítačových sítí, s architekturou univerzitní a fakultní sítě včetně služeb a s operačními systémy Windows a Unix, jejich službami a souborovými systémy. Seznámit studenty se základy programování a algoritmizace s využitím jazyka ANSI C a vývojového nástroje Visual Studio.
Absolvent předmětu je schopen:
- využívat Informační systém VUT a výukový systém Moodle
- konfigurovat klienty elektronické pošty,
- připojit zařízení k Wi-Fi síti VUT,
- ovládat vývojové prostředí Microsoft Visual Studio,
- naprogramovat základní úlohy v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavení a aplikace funkcí,
- ladit program v jazyce C a hledat chyby,
- navrhnout strukturu programu.

Základní literatura

VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++: kompletní průvodce. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-3917-5. (CS)
KERNIGHAN, Brian W. a Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0897-X. (CS)
RAIDA, Zbyněk, Irena HLAVIČKOVÁ a Michal POKORNÝ. Počítače a programování 2: přednášky. Vyd. 2., přeprac. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2007. ISBN 978-80-214-3536-0. (CS)
KERNIGHAN, Brian W. a Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978-80-251-4965-2. (CS)
HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 1. díl. 5. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-351-7. (CS)

Doporučená literatura

PROKOP, Jiří. Algoritmy v jazyku C a C++. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5467-3. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fakultní počítačová síť, fakultní UNIX server, elektronická pošta, Wi-Fi. Vlastnosti algoritmů, notace a zápis algoritmů. Návrh a implementace algoritmů. Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio 2017.
2. Principy vyšších programovacích jazyků. Základní stavební bloky programů. Jednoduché datové typy v jazyce C. Jednorozměrná a vícerozměrná pole proměnných. Výrazy a příkazy. Typ ukazatel.
3. Řetězce. Funkce, parametry funkcí v jazyce C. Předávání hodnot odkazem, předávání hodnotou.
4. Řídící struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti identifikátorů. Strukturované datové typy. Výčty.
5. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Interakce programu s uživatelem. Dynamické proměnné. Spojové struktury.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konzolová aplikace: Funkce, parametry funkcí v jazyce C. Textové soubory, standardní vstup/výstup.
2. Konzolová aplikace: Dynamické proměnné. Spojové struktury. Interakce programu s uživatelem.