Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2

FEKT-BKC-AN4Ak. rok: 2024/2025

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou, obchodní i technickou angličtinu.. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni alespoň A2 SERR a to ve všech dovednostech. Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR a povinný vstupní test (předmět AN0)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reproduk
VVymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Předmět není rozvrhován, výuka probíhá formou samostudia, zakončen je zkouškou.

 

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.
Absolventi budou schopni:

- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace
- schopnost aktivně se zapojit do anglického prostředí ve firmě

Základní literatura

K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP
Elektronické texty k předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
5. Časové věty. Psaní e-mailů.
6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
13. Semestrální test.