Detail předmětu

Strojírenská metrologie I

FSI-6SM-KAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s principy metrologie v ČR, EU a ve světě. Hlavní důraz je ve výuce kladen na principy konstrukce, funkce a praktickou stránku měření v průmyslové a související výrobě. Zvláštní pozornost je v prvním bloku věnována měření vybraných parametrů geometrických vlastností strojírenských výrobků dle systému ISO GPS. Ve druhém bloku předmětu je položen důraz na metody a prostředky měření tlaku, teploty, vibrací, hluku, parametrů technických kapalin a plynů, výšek hladin a zjišťování napětí a deformací v průmyslové praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Všeobecné vědomosti o Mezinárodní soustavě veličin (ISQ) a Mezinárodní soustavě jednotek (SI).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu "Strojírenská metrologie I" je seznámit studenty s principy konstrukce, funkce a používáním základních druhů měřidel v průmyslové praxi. Zvláštní pozornost je věnována zvládnutí praktické metrologické činnosti pro potřeby řízení kvality výroby.

Předmět Strojírenská metrologie umožní získat studentům znalosti o základních měřících metodách a měřicích prostředcích, které se dají uplatnit v jednotlivých technologiích. Studenti se naučí řešit a provádět praktické aplikace v provozních i laboratorních podmínkách.

Základní literatura

Smith,E.: Principles of industrial measurement for control applications, USA, 1994
Sydenhan, P.H.: Handbook of Measurement Science, Volume 1,2,3, John Wileysons Inc., 1992
Chudý, V. a kol.: Měření technických veličin, STU Bratislava, 1999
Farago, F.T.: Handbook of Dimensional Measurement (Third Edition). New York, Industrial Press Inc. 1994, 608 p. ISBN 0-8311-3053-9 (EN)

Doporučená literatura

Čech,J. a kol.: Strojírenská metrologie, VUT FSI Brno, 2002
Janíček,P.: Technický experiment, VUT Brno, 1989
Sládek,Z.,Vdoleček,F.: Technická měření, VUT Brno, 1992
Jenčík, J., Volf, J.: Technická měření, ČVUT Praha, 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-K bakalářský

    specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strojírenská metrologie v ČR, v EU a ve světě
2. Statistické nástroje v metrologii, kalibrace a ověřování měřidel
3. Metody a prostředky měření délek
4. Metody a prostředky měření parametrů textury povrchu
5. Metody a prostředky měření úhlů, oblouků, otvorů a kuželů
6. Metody a prostředky měření závitů, ozubených kol a parametrů
geometrické tolerance
7. Metody a prostředky měření tlaku
8. Metody a prostředky měření teploty
9. Metody a prostředky měření tlouštěk materiálu a výšky hladin v
zásobnících tuhých a kapalných látek
10. Měření neelektrických veličin, vlastnosti snímačů
11. Měření napětí a deformací pomocí tenzometrů
12. Odvození základních napěťových úloh - tah, tlak, ohyb a krut
13. Ostatní elektrické snímače, přehled otázek ke zkoušce

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strojírenská metrologie v ČR, v EU a ve světě
2. Statistické nástroje v metrologii, kalibrace a ověřování měřidel
3. Metody a prostředky měření délek
4. Metody a prostředky měření parametrů textury povrchu
5. Metody a prostředky měření úhlů, oblouků, otvorů a kuželů
6. Metody a prostředky měření závitů, ozubených kol a parametrů
geometrické tolerance
7. Metody a prostředky měření tlaku
8. Metody a prostředky měření teploty
9. Metody a prostředky měření tlouštěk materiálu a výšky hladin v
zásobnících tuhých a kapalných látek
10. Měření neelektrických veličin, vlastnosti snímačů
11. Měření napětí a deformací pomocí tenzometrů
12. Odvození základních napěťových úloh - tah, tlak, ohyb a krut
13. Ostatní elektrické snímače, přehled otázek ke zkoušce

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření délek I, bezpečnost práce, požadavky na protokoly
2. Měření délek II,
3. Statistické nástroje v metrologii, výpočet nejistoty měření
4. Měření drsnosti povrchu
5. Kalibrace a ověřování měřidel
6. Měření úhlů, oblouků, otvorů, kuželů, závitů a ozubených kol
7. Kontaktní měření teploty
8. Bezkontaktní měření teploty
9. Měření tlouštěk a identifikace materiálu pomocí ultrazvuku
10. Měření dvouosé napjatosti a dráhy
11. Měření kroutícího momentu a tlakové síly
12. Měření ohybového momentu a tahové síly
13. Opravy elaborátů a zápočty