Detail předmětu

Management bezpečnosti

FSI-XMI-KAk. rok: 2023/2024

Základním obsahem předmětu jsou požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a informační bezpečnosti a systémů řízení bezpečnosti (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence závažných havárií, informační bezpečnost) a s postupem auditu těchto systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost matematiky, managementu kvality a spolehlivosti, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, vypracování semestrální práce, test, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Účast na výuce je povinná. V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a informační bezpečnosti, zákonnými a podzákonnými požadavky v těchto oblastech a s přístupy pro zavedení a řízení systému bezpečnosti (BOZP, PZH, IB) a jeho integrací s dalšími systémy řízení.


Předmět Management bezpečnosti umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia v oblasti managementu kvality a spolehlivosti a tyto prohloubit o uvedené oblasti.

Základní literatura

Česko. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1997, 6, s. 127-136.
ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. [s.l.] : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1.1.2011. 70 s.
ČERMÁK, J. Bezpečnost práce. 1. vyd. Praha : Eurounion, 2006. 356 s. ISBN 80-7371-051-5.
Česko. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, 84, s. 3146-3241.
RIDLEY, John R a John CHANNING. Workplace safety. Boston: Butterworth-Heinemann, 1999, 293 p. ISBN 07-506-4560-1.
Guidelines for safe process operations and maintenance. New York: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, c1995, 319 p. ISBN 08-169-0627-0.
CHEREMISINOFF, Nicholas P a Madelyn GRAFFIA. Environmental and health: a guide to compliance. Park Ridge, N.J.: Noyes Publications, c1995, 502 p. ISBN 08-155-1390-9.

Doporučená literatura

Lees Loss Prevention in the Process Industrie [online]. Mannan, Sam. 3rd Edition. Texas, USA : Elsevier, 2005 [cit. 2010-12-10]. 3775 s. Dostupné z WWW: < http://knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1470&VerticalID=0 >. ISBN 978-0-7506-7555-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – integrace systému BOZP do systému řízení.
2. Vývoj bezpečnosti v ČR a EU.
3. BOZP - legislativní požadavky.
4. Ergonomie.
5. Systémy řízení bezpečnosti. ISO 45001. Bezpečný podnik, BS 8800, ILO.
6. Školení bezpečnosti.
7. Systémy řízení environmentu. ISO 14001.
8. Systémy řízení prevence závažné havárie. Krizové řízení.
9. Bezpečnostní audit – metodiky, praktické aspekty.
10. Požární prevence
11. Ochrana osobních údajů. 
12. Systémy řízení informační bezpečnosti.
13. Kybernetická bezpečnost. 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – integrace systému BOZP do systému řízení.
2. Vývoj bezpečnosti v ČR a EU.
3. BOZP - legislativní požadavky.
4. Ergonomie.
5. Systémy řízení bezpečnosti. ISO 45001. Bezpečný podnik, BS 8800, ILO.
6. Školení bezpečnosti.
7. Systémy řízení environmentu. ISO 14001.
8. Systémy řízení prevence závažné havárie. Krizové řízení.
9. Bezpečnostní audit – metodiky, praktické aspekty.
10. Požární prevence
11. Ochrana osobních údajů. 
12. Systémy řízení informační bezpečnosti.
13. Kybernetická bezpečnost.