Detail předmětu

Evropské právo a dozor nad trhem

FSI-XEV-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na základní informace o vývoji vztahů vybraných evropských států před vznikem hospodářské spolupráce v rámci jednotného trhu EU, nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh. Uvádí technické a environmentální požadavky na výrobky v kontextu evropské politiky zaměřené na ochranu spotřebitele a životního prostředí. Poskytuje nezbytné informace vztahující se k dozoru nad trhem, posuzování shody výrobků, certifikaci výrobků, služeb a pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Všeobecné znalosti o Evropské unii a historii Evropy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Test sestávající z 25 otázek (max. 25 bodů).
Hodnocení: 24,50 a více bodů A; 23,50 a více bodů B; 22 a více bodů C; 20 a více bodů D; 18 a více bodů E


Přednášky jsou povinné. 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickými souvislostmi vedoucími ke vzniku Evropské unie (EU) a s vývojem právního prostředí v EU. Důraz je přitom kladen na oblasti související s ochranou spotřebitele, ochranou životního prostředí a s tím souvisejícími povinnostmi výrobců.
Studenti se seznámí s harmonizačními právními předpisy a harmonizovanými normami, které upravují podmínky uvádění výrobku na trh nebo do provozu.


Studenti se seznámí s významem spolupráce evropských zemí. Získají poznatky o evropské politice zaměřené na ochranu spotřebitelů a životního prostředí a významu technické normalizace a harmonizačních právních předpisů EU. Budou se orientovat v legislativním rámci pro uvádění výrobků na trh, porozumí roli dozoru nad trhem a managementu kvality při prokazování shody jak interním řízením výroby, tak i pomocí EU přezkoušení typu výrobku. Seznámí se s právy zákazníka a požadavky na prokazování shody.

Základní literatura

Whitehouse, D. J.: Handbook of Surface Metrology. IOP Publishing Ltd., 1994
Kolektiv: The new Approach. CEN, 1995, reedice 2001
Kolektiv: Bílá kniha Komise ES o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie. Delegace Evropské unie v ČR, Praha, 1995

Doporučená literatura

Kolektiv: Posuzování shody výrobků. Verlag Dashöfer, Praha, aktualizace květen 2004
Šenk, J.: Normalizace v praxi AO. SZÚ Brno, AAAO Praha, aktualizace říjen 2002
Rajlich, J.: Vstup ČR do Evropské unie – příležitosti a dopady ve vybraných oblastech. SZÚ Brno, únor 2003
Janků, M.: Právní systém Evropských společenství. Computer Press, Praha, 2002
Základní informace o akreditaci. Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, březen 2004
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/EHS)
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS)
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění Nařízení vlády č. 128/2004 Sb., (89/106/EHS)
Příručka pro zavádění Nového a Globálního přístupu. Sborník technické harmonizace, ÚNMZ, Praha, 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj vztahů mezi ČR a zeměmi EU v historickém kontextu
2. Jednotný trh zemí EU
3. Technické a environmentální požadavky na výrobky
4. Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh
5. Evropská normalizace
6. Shoda jako vyjádření kvality produktu
7. Ochrana spotřebitelů a životního prostředí
8. Dozor nad trhem a nad výrobky
9. Zákon o metrologii
10. Certifikace pracovníků – prokázání kvalifikace
11. Certifikace výrobků
12. Prohlášení o shodě, prohlášení o zabudování, označení shody CE.
13. Diskuse na téma významu společného trhu a politiky EU.

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj vztahů mezi ČR a zeměmi EU v historickém kontextu
2. Jednotný trh zemí EU
3. Technické a environmentální požadavky na výrobky
4. Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh
5. Evropská normalizace
6. Shoda jako vyjádření kvality produktu
7. Ochrana spotřebitelů a životního prostředí
8. Dozor nad trhem a nad výrobky
9. Zákon o metrologii
10. Certifikace pracovníků – prokázání kvalifikace
11. Certifikace výrobků
12. Prohlášení o shodě, prohlášení o zabudování, označení shody CE.
13. Diskuse na téma významu společného trhu a politiky EU.