Detail předmětu

Pokročilé metody managementu rizik

FSI-XAM-KAk. rok: 2023/2024

Základním obsahem předmětu je přehled postupů a metod pro identifikaci nebezpečí (zdrojů rizika) a stanovení míry rizika (odhad následků událostí). Tematicky se předmět zaměřuje na průmyslovou bezpečnost (navazuje na související legislativu EU), společenské riziko průmyslových činností, deduktivní a induktivní metody odhalování zdrojů rizika a odhad rizika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost matematiky a fyziky, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezence a aktivní účast ve cvičeních, vypracování semestrální práce, test, ústní zkouška, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Účast ve výuce je doporučená.
V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s filosofií analýzy rizik a s moderními metodami v oblasti analýzy rizik, používanými v technické praxi. Předmět je zaměřen multioborově a dotýká se i aktuálního tématu – hodnocení spolehlivosti lidského činitele.

Předmět Pokročilé metody managementu rizik umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia a tyto prohloubit a především rozšířit o uvedené oblasti. Student si osvojí použití základních metod a postupů bezpečnostního inženýrství, při kterých je potřeba zahrnout do výchozích úvah široké spektrum souvislostí technických, ekonomických i ekologických.

Základní literatura

ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. [s.l.] : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1.1.2011.
ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). [s.l.] : Český normalizační institut, 1.11.2007
ČSN EN 62502. Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA). [s.l.] : Český normalizační institut, 1.7.2011
ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). [s.l.] : Český normalizační institut, 1.1.2007
ČSN IEC 61882. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.10.2002
BABINEC, František. Management rizika : Loss Prevention & Safety Promotion [online]. Brno : Slezská Universita v Opavě, Ústav matematiky, 2005 [cit. 2011-10-14]. Dostupné z WWW:

Doporučená literatura

EN 31010 Risk management - Risk assessment techniques; European Committee for Electrotechnical Standardization 2009; pp 80
EN 61025 Fault tree analysis (FTA); European Committee for Electrotechnical Standardization 2007; pp. 48
EN 62502 Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA); European Committee for Electrotechnical Standardization 2010; pp. 44
EN 60812 Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA); European Committee for Electrotechnical Standardization 2006; pp. 44
IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide; International Electrotechnical Commission 2001; pp. 56
Lees Loss Prevention in the Process Industrie; Mannan, Sam. 3rd Edition. Texas, USA : Elsevier 2005; pp. 3775; ISBN 978-0-7506-7555-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, koncepce řízení bezpečnosti, základní pojmy. Prevence závažných havárií.
2. Významné průmyslové havárie, příčiny a následky.
3. Matematické metody odhadu rizika.
4. Zdroje rizik (mechanické, elektrické, chemické, biologické).
5. Metoda FMEA a FMECA, využití v analýze rizik.
6. Metoda HAZOP, detailní analýza zdrojů rizika metodou HAZOP, předpoklady, aplikační možnosti.
7. Metoda ETA, hodnocení iniciačních událostí metodou ETA.
8. Metoda FTA, hodnocení rozvoje vrcholové událostí metodou FTA.
9. Metody analýzy spolehlivosti lidského činitele – Analýza úkolů, metoda HTA.
10. Metody analýzy spolehlivosti lidského činitele – Hodnocení vlivu lidského činitele na zařízení.
11. Vyhodnocení analýzy rizik, metriky pro stanovení přijatelnosti rizika.
12. Prevence rizik – eliminace zdrojů, prevence vzniku, minimalizace následků. Přístupy k prevenci rizik.
13. Prezentace semestrálních prací.

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Statistické metody v analýze rizik, zadání semestrální práce.
2. Významné průmyslové světové a domácí havárie, hodnocení pomocí přístupů ESIA, INES.
3. Matematické metody popisu rizika.
4. Hodnocení významnosti zdrojů rizik, nakládání s nebezpečnými látkami.
5. Praktická aplikace metod FMEA a FMECA.
6. Praktická aplikace metody HAZOP.
7. Praktická aplikace metody ETA.
8. Praktická aplikace metody FTA.
9. Praktická aplikace metody HTA.
10. Praktická aplikace metody Human HAZOP.
11. Vyhodnocení analýzy rizik, použití metrik pro stanovení přijatelnosti rizika.
12. Přístupy k prevenci rizik.
13. Prezentace případových studií. Test.