Detail předmětu

Průmyslová metrologie

FSI-DPM-KAk. rok: 2023/2024

Předmět Průmyslová metrologie seznámí studenty se základním určením měřících přístrojů a jejich aplikaci. Pozornost je věnována metrologickému zabezpečení výrobních procesů. Důraz je položen na metrologii rozměru, geometrického tolerování a textury funkčních povrchů. Studenti dále zvládnou základní metody hodnocení shody se specifikací v systému ISO GPS. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Principy a jednotky SI pro měření geometrických veličin (Fyzika).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení, správné vypracování laboratorních protokolů a aktivní přístup na hodinách.
Zkouška: zkouška prověřuje znalost základních měřících metod, zejména jejich aplikaci na praktických příkladech. Zkouška je písemná (i ústní) a je hodnocena klasifikačním stupněm ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená. Laboratoře a ateliéry jsou povinné. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu Průmyslová metrologie je seznámit studenty se základními měřícími metodami, které dokáží tvůrčím způsobem uplatnit v jednotlivých technologiích. Zvláštní pozornost je věnována také praktické činnosti, citlivosti jednotlivých metod se zřetelem na aplikaci při řízení kvality a uplatňování ISO norem.

Předmět Průmyslová metrologie umožní získat studentům znalosti o některých základních měřících metodách, které se dají uplatnit v jednotlivých technologiích. Studenti se naučí řešit a provádět praktické aplikace v provozních podmínkách.

Základní literatura

Farago, F.T.: Handbook of Dimensional Measurement (Third Edition). New York, Industrial Press Inc. 1994, 608 p. ISBN 0-8311-3053-9
Čech,J. a kol.: Strojírenská metrologie, VUT FSI Brno, 2002
Janíček,P.: Technický experiment, VUT Brno, 1989
Sládek,Z.,Vdoleček,F.: Technická měření, VUT Brno, 1992

Doporučená literatura

BUCHER, J. The Metrology Handbook. Amer Society for Quality. 2004. 544 p. ISBN-13: 978-0873896207.
CZICHOS, H. Springer Handbook of Metrology and Testing. 2nd. edition. Springer. 2011. 1500 p. ISBN-13: 978-3642166402.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-K bakalářský

    specializace SSZ , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průmyslová metrologie, základní pojmy
2. Základní statistické nástroje v metrologii
3. Základní metody a přístroje pro měření délek
4. Geometrické specifikace výrobků (GPS) -základy
5. Metrologie rozměru a vzdálenosti 
6. Geometrické tolerance 
7. Metrologie textury 
8. Základní metody a přístroje pro měření parametrů závitů
9. Základní metody a přístroje pro měření parametrů ozubených kol

Konzultace

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průmyslová metrologie, základní pojmy
2. Základní statistické nástroje v metrologii
3. Základní metody a přístroje pro měření délek
4. Geometrické specifikace výrobků (GPS) -základy
5. Metrologie rozměru a vzdálenosti 
6. Geometrické tolerance 
7. Metrologie textury 
8. Základní metody a přístroje pro měření parametrů závitů
9. Základní metody a přístroje pro měření parametrů ozubených kol

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poučení bezpečnosti práce v laboratoři, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2. Absolutní a inkrementální měřidla, etalony, kalibrace
3. Využití statistických nástrojů pro zpracování výsledků měření
4. Způsobilost měřidel
5. Využití optických měřicích systémů v průmyslové metrologii
6. Využití CMM v průmyslové metrologii
7. Měření a hodnocení parametrů textury v průmyslové metrologii

 

eLearning