Detail předmětu

Stavební chemie

FAST-BC001Ak. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly z obecné a fyzikální chemie, chemická vazba, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH, hydrolýza, elektrochemie.
Přírodní a druhotné suroviny pro stavebnictví. Chemie skla. Vzdušné a hydraulické maltoviny, výroba, chemické vlastnosti, tuhnutí a tvrdnutí. Koroze zatvrdlých pojiv a kameniva v kompozitních materiálech.
Chemické vlastnosti ostatních stavebních materiálů, jejich degradace a ochrana proti degradaci.
Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, koroze kovů a ochrana proti korozi.
Chemické vlastnosti vody, odpadní vody, voda pro výrobu betonu a náporová voda. Chemické složení atmosféry, škodliviny v ovzduší.
Vybrané kapitoly z organické chemie. Chemické složení a vlastnosti dřeva, živic, makromolekulárních látek na bázi uhlíku a křemíku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou hodnoceni na základě písemného testu z teorie, který bude tvořen 4 otázkami po 20 bodech a přepočtených bodů ze zápočtu (max. 20 bodů). Limit pro úspěšné splnění zkoušky je 50 bodů (50 %), z toho min. 40 bodů musí být z teorie. Celkové hodnocení odpovídá systému ECTS.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vybrané kapitoly obecné a fyzikální chemie ve vztahu k chemii stavebních materiálů. Chemie anorganických i organických stavebních materiálů, jejich chemické složení, proces vytváření pevné struktury a chemické procesy při korozních dějích.
Student zvládne cíl předmětu, tj. vybrané kapitoly z obecné, fyzikální, anorganické a organické chemie, které jsou ve vztahu k chemické podstatě, vlastnostem a chování stavebních materiálů a k chemii a technologii vody.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura. 2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka. 3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby. 4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie. 5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy 6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku. 7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry. 8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu. 9. Chemie a degradace skla. Chemická degradace pojiv a staviv, ochrana proti degradačním procesům. 10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů. 11. Chemie vody a ovzduší. 12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost. 13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní informace ke cvičení, bezpečnost práce 2. Kyseliny 3. Zásady 4. Neutralizace a hydrolýza solí 5. Oxidace a redukce 6. Vápno, sádra 7. Cementy 8. Další stavební materiály 9. Voda 10. Voda ve spotřebě a životním prostředí 11. Kovy 12. Některé vlastnosti vybraných surovin pro výrobu plastů 13. Zápočtový test