Detail předmětu

Geodézie

FAST-BE001Ak. rok: 2023/2024

Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU.
Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS).
Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací, speciální měřické práce.
Katastr nemovitostí, získávání informací z KN.
Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy matematiky, trigonometrické funkce

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základy geodézie pro stavebnictví
Student se seznámí se základy geodézie pro stavebnictví

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky. 2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty. 3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu. 4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů. 5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK. 6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země. 7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy. 8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb. 9. Určování posunů a deformací stavebních objektů. 10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur. 11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK. 12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice. 13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů. 4. – 5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek. 6. – 8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek. 9. Příprava podkladů pro projekční práce. 10. Jednoduché souřadnicové výpočty. 11. – 13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.