Detail předmětu

Geologie

FAST-BF001Ak. rok: 2023/2024

Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masív, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Posluchači se seznámí se základními typy hornin tvořícími základové půdy staveb včetně přírodních procesů, které ovlivňují jejich kvalitu v čase (endogenní a exogenní geologické procesy). Nedílnou součástí jsou základy hydrogeologie a objasnění vlivu podzemní vody na kvalitu základové půdy. Studenti se také naučí metodicky zpracovat stavebně geologický průzkum základové půdy pro I. geotechnickou kategorii.
Posluchači budou schopni určit a popsat vlastnosti a chování základních typů hornin, které tvoří základové půdy. Naučí se identifikovat a klasifikovat endogenní a exogenní faktory, které ovlivňují kvalitu základové půdy. Získají praktické zkušenosti s chovaním a vlastnostmi zemin v terénu zejména vlivu vody na vlastnosti soudržných zemin. Naučí se navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.

Základní literatura

HÁB, J.; BREITER, K.; FATKA, O.; HLADIL, J.; KALVODA, J.; ŠIMŮNEK, Z.; ŠTORCH, P.; VAŠÍČEK, Z.; ZAJÍC, J.; ZAPLETAL, J. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vydavatelství ČGS. Praha, 2008. ISBN: 978-80-7075-703-1.

(CS)

CHLUPÁČ, I.; BRZOBOHATÝ, R.; KOVANDA, J.; STRÁNÍK, Z. Geologická minulost České republiky. Academia. Praha, 2002. ISBN: 80-200-0914-0.

(CS)

KRMÍČEK, L. Vulkanismus – vnitřní energie Země. Academia. Praha, 2022. ISSN: 24646245 

(CS)

McCANN, T. (Ed.). The Geology of Central Europe. Volume I – Precambrian & Palaeozoic. Geological Society. Londýn. 2008. ISBN: 978-1-86239-245-8

(EN)

McCANN, T. (Ed.). The Geology of Central Europe. Volume II – Mesozoic & Cenozoic. Geological Society. Londýn. 2008. ISBN: 978-1-86239-264-9 

(EN)

ŠAMALÍKOVÁ, M.; LOCKER, J., POSPÍŠIL, P. Geologie pro stavební inženýry. CERM Brno, 1995. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti. 2. Textury magmatických hornin, hlubinné, žilné a výlevné horniny. 3. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt. 4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt. 5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt. 6. Endogenní procesy v zemské kůře. 7. Exogenní procesy v zemské kůře. 8. Svahové pohyby. 9. Podzemní voda a prameny. 10. Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních. 11. Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat. 12. Přehled základových půd dle geologické příslušnosti. 13. Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Časový harmonogram práce ve cvičeních. Zdroje informací, studijní literatura. Podmínky zápočtu. 2. Minerály a textury magmatických hornin. 3. Přehled magmatických hornin. 4. Zadání seminární práce. Bezpečnost práce v terénu. Minerály a textury sedimentárních hornin. Přehled sedimentárních hornin. 5. Přehled sedimentárních hornin - dokončení. Minerály a textury metamorfovaných hornin. Přehled metamorfovaných hornin. 6. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace. 7. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace. 8. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy. 9. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy. 10. Popis horninového materiálu k zápočtu. 11. Obhajoba seminární práce. 12. Geologická exkurze. 13. Zápočty.