Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 4

FAST-BGA032Ak. rok: 2023/2024

Ateliér architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Ateliér obnovy památek je tematicky zaměřen na památkovou obnovu dochované historické hmotné substance a stavebně-architektonickou intervenci v souladu s aktuálními tendencemi památkové péče. Ateliérem procházejí všichni studenti.
Témata ateliérové tvorby pro příslušný semestr jsou studentům oznámena v dostatečném předstihu před jeho započetím. Po ukončení volby zadání a učitele jsou studenti zařazeni do jimi vybraných ateliérů. Časově je semestr rozdělen do tří částí vymezených konáním kritických diskusí nad rozpracovaným a posléze dokončeným projektem. Kritiky se konají zpravidla v pátém a desátém týdnu semestru, poslední po ukončení semestru a odevzdání ateliérové práce. Smyslem kritik je jednak kontrola předem stanoveného postupu, jednak výměna názorů na přístup k řešenému tématu jak kolektivem pedagogů působících v ateliéru, tak všemi zúčastněnými studenty. Tím se kritika stává významnou součástí výuky. Student představující svůj projekt se zároveň učí obhajovat svou práci na širším fóru.
Projekt je v každé ze tří fází kolektivně ohodnocen podle pravidel ECTS, součet je výslednou klasifikací ateliérové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Ateliér architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování rekonstrukcí a obnovy památek, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování rekonstrukcí a obnovy památek, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Základní literatura

Příslušné normy a předpisy.
Literatura a periodika vztahující se k tématu ateliérové tvorby.

Doporučená literatura


NEUFERT, Ernst a NEUFERT, Peter, ed. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle: příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
HOLEČEK, Josef a kol. Projektování obnovy stavebních památek. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2008. 114 s. Odborné a metodické publikace; sv. 35. ISBN 978-80-87104-34-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozbor stavebního programu.
2. Analýza místa a průzkum historického objektu.
3. Referenční příklady.
4. Základní idea návrhu.
5. Kritika, hodnocení 1. fáze.
6.–9. Práce na návrhu.
10. Kritika, hodnocení 2. fáze.
11.–13. Vypracování konečné verze.