Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 5

FAST-BGA036Ak. rok: 2023/2024

Ateliér architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných objektů. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Ateliér interiéru a výstavnictví je tématicky zaměřen na tvorbu vnitřního prostoru budov včetně všech doprovodných atributů a designerských prvků. Atelierem procházejí všichni studenti.
Témata ateliérové tvorby pro příslušný semestr jsou studentům oznámena v dostatečném předstihu před jeho započetím. Po ukončení volby zadání a učitele jsou studenti zařazeni do jimi vybraných atelierů. Časově je semestr rozdělen do tří částí vymezených konáním odborných, konstruktivně-kritických diskusí nad rozpracovaným a posléze dokončeným projektem. Kritiky – odborné rozpravy se konají zpravidla v pátém a desátém týdnu semestru, poslední po ukončení semestru a odevzdání ateliérové práce. Smyslem kritik je jednak kontrola předem stanoveného postupu, jednak výměna názorů na přístup k řešenému tématu jak kolektivem pedagogů působících v atelieru, tak všemi zúčastněnými studenty. Tím se tyto odborné-konstruktivně kritické diskuze stávají významnou součástí výuky. Student představující svůj projekt se zároveň učí obhajovat svou práci na širším fóru.
Projekt je v každé ze tří fází kolektivně ohodnocen podle pravidel ECTS, součet je výslednou klasifikací ateliérové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza programu. 2. Analýza řešeného prostoru. 3. Referenční příklady. 4. Základní idea návrhu. 5. Kritika, hodnocení 1. fáze. 6.–9. Práce na návrhu. 10. Kritika, hodnocení 2. fáze. 11.–13. Vypracování konečné verze.