Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-BHA001Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na seznámení s historickým vývojem stavitelství a na získání základního přehledu o stavebních zákonech, vybraných vyhláškách, normách a s vybraným názvoslovím z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o základních požadavcích a vlivech působících na konstrukce objektů pozemního stavitelství. Bude seznámen se základními konstrukčními principy a konstrukčními systémy objektů pozemního stavitelství včetně osvojení principu jejich vytváření. Získá také znalosti o svislých nosných a nenosných konstrukcích a konstrukcích spojující různé výškové úrovně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Předpokládá se, že student nemá na začátku předmětu žádné znalosti z oboru pozemního stavitelství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.
Student zvládne cíl předmětu osvojením terminologie a konstrukčních částí včetně doplňujících prvků při návrhu budovy v konstrukční soustavě stěnové při objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby. V rámci cvičení student vypracuje studii rodinného domu podle zadaného provozního schema. jedná se o půdorysy (zastavovací situace v m. 1:200, výkresy 1 :100 podlaží vstupní, podkroví, částečné podsklepení), příčný řez schodišťovým prostorem a pohledy), textová část TZ popisuje založení stavby, dispozici, nosné konstrukce a některé doplňující konstrukce. V závěru se uvede zadání pro specialisty (TZB).

Základní literatura

Tripeny, P., Ambrose, J., Building Structures, 3rd Edition, Wiley, 2011, ISBN-13: 978-0470542606 (EN)
Klimešová, J., M01 – Nauka o pozemních stavbách, studijní opory, Brno, 2005 (CS)

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, 2004

(CS)

ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004

(CS)

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

(CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby (CS)

ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

(CS)

ČSN 74 3305 (743305) Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

(CS)

Blanc, S., Blanc, A., Stairs, Second Edition 2nd Edition, Architectural Press, 2001, ISBN-13 : 978-0750648462

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Historický vývoj stavitelství. 2. Typy staveb (pozemní, dopravní, podzemní, vodohospodářské a speciální stavby). Typy pozemních staveb. Názvosloví a základní terminologie pozemních staveb. 3. Projektová činnost ve výstavbě. Způsob usměrňování a ovlivnění výstavby – odborná způsobilost pracovníků, stavební zákon a vyhlášky, české technické normy, technické požadavky na stavby a modulová koordinace. 4. Základní požadavky na konstrukce pozemních staveb (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, bezpečnost při užívání a úspora energie a ochrana tepla). Vlivy působící na konstrukce pozemních staveb. 5. Konstrukční prvky. Požadavky na konstrukční systém konstrukcí pozemních staveb. Stabilita a prostorová tuhost konstrukčního systému. Tvorba konstrukčního systému. Typy konstrukčních systémů (stěnový, skeletový, kombinovaný). 6. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Princip, materiál, spojovací prostředky a způsob spojování. Typy stěnového konstrukčního systému. 7. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Typy stěnového konstrukčního systému. 8. Svislé nosné konstrukce – Skeletový konstrukční systém – Princip, materiál a způsob spojování. Typy skeletového konstrukčního systému. 9. Svislé nenosné konstrukce. Překlady nad otvory a řešení nadpraží otvorů. 10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Obecné zásady pro navrhování a normativní předpisy týkající se návrhu schodišťového prostoru, rozměru schodišťových stupňů a schodišťových ramen. 11. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Konstrukce vnitřních a vnějších schodišť. Typy schodišť. 12. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Ochranná zábradlí. 13. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Žebříky, rampy, výtahy a eskalátory.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem cvičení je seznámení se s normou používanou pro kreslení výkresů stavebních částí a představení výstupů při návrhu objektů pozemního stavitelství (půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 1 NP). Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů. 1. Úvod do cvičení. Normy používané pro kreslení výkresů stavebních částí. Úpravy výkresů a studií. Technické písmo. Rozměry a úprava výkresových listů. Měřítka. Čáry na výkresech pozemních staveb. 2. Zakreslování podle platných norem – Značení hmot v řezu. Kótování. Označování odkazů. Kreslení zařizovacích předmětů. Označování podlaží a místností. 3. Zakreslování podle platných norem – Základy typologie. Modulová koordinace. 4. Zakreslování podle platných norem – Kreslení oken. 5. Zakreslování podle platných norem – Kreslení dveří a vrat. 6. Zakreslování podle platných norem – Kreslení obkladů. Kreslení komínových a větracích průduchů. 7. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 1 NP. 8. Návrh půdorysu 1 NP podle modulové koordinace a základů typologie. 9. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy navrženým nepodsklepeným objektem o 1 NP. 10. Návrh schodiště. Zakreslování podle platných norem – Kreslení schodišť. 11. Návrh schodiště. Zakreslování podle platných norem – Kreslení schodišť. 12. Zakreslování podle platných norem – Půdorys schodišť v objektu s 1 S a 3 NP. 13. Kompletace a odevzdání.

eLearning