Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (E)

FAST-BHA016Ak. rok: 2023/2024

Předmět pokračuje v prohlubování základních znalostí z pozemního stavitelství. Zaměřuje se především na řešení střešních konstrukcí, jejich rozdělení, popisuje jednotlivé typy a způsoby řešení, materiálové varianty a napojení na výplně otvorů. Předmět dále představuje základní typy obvodových plášťů a jejich konstrukční a materiálové řešení s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na Pozemní stavitelství 1 (BH001) a Pozemní stavitelství 2 (BH058). Student musí umět vypracovat na základě architektonické studie projektovou dokumentaci (půdorys, řez a stropní konstrukce, bez schodiště) pro realizaci stavby, znalost druhu a vlastností zemin, statické působení stavby na podzákladí (předmět-Mechanika zemin a zakládání), tepelně-technické a akustické vlastnosti stavebních materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnění znalostí z vybraných stavebních konstrukcí tak, aby byl student schopen po absolvování předmětu navrhnout komplexně včetně materiálových variant menší stavební konstrukci a orientovat se ve stavební dokumentaci.
Student je schopen navrhnout komplexně včetně materiálových variant menší stavební konstrukci a orientovat se ve stavební dokumentaci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Materiálové varianty jednotlivých vrstev, konstrukční typy jednoplášťových střech. 2. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště. 3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky. 4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. 5. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími. 6. Typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. 7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí. 8. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 9. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 10. Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy. 11. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). 12. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně. 13. Lehké kovoplastiké pláště, prosklené fasády - použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řešení situace budovy 2. Konzultace s vysvětlením návrhu spádování střech ve více variantách 3. Zadání ploché střechy na rodinný dům 4. Zadání dvouplášťové ploché střechy na rodinný dům - vazníková soustava 5. Konzultace 6. Zadání krovu na rodinný dům- stojatá stolice (novodobé pojetí) 7. Zadání krovu na rodinný dům – hambálková střecha (izolace mezi krokvemi a nad krokvemi) 8. Konzultace 9. Výkres půdorysu střechy – pohled na střechu 10. Detaily řešení krovu 11. Detaily řešení fasády 12. Konzultace 13. Zápočet