Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

FAST-BHA017Ak. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt rodinného domu s plnohodnotným 2NP nebo s obytným podkrovím. V rámci předmětu student musí prokázat schopnost syntézy informací získaných v předcházejících předmětech pozemního stavitelství po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Současně by měl prokázat i znalost informací získaných v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Aplikací dílčích informací a znalostí o stavebních prvcích a konstrukcích se student naučí a zvládne návaznosti procesu projektování, a vypracuje část kompletní dokumentace řešeného objektu. Tímto postupem je student připravován na samostatnou práci. Výstupem jsou dílčí části projektové dokumentace ve formě textů zpráv a výkresové dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětů týkajících se pozemního stavitelství a počítačové grafiky. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zakreslováním stavebních konstrukcí a variantním - materiálovým řešením jednoduché stavební konstrukce (rodinného domku) tak, aby dokázali uplatnit své znalosti z probraných stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, tepelnětechnických a akustických vlastností a typologie staveb.
Cílem je zkompletovat tuto jednoduchou stavbu, aby ji bylo možno předložit ke stavebnímu povolení.
Student je schopen navrhnout komplexní řešení jednoduché stavební konstrukce, její zakreslení podle požadavků stavební legislativy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení. Vyhláška o dokumentaci staveb – A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. 2. Vyhláška o dokumentaci staveb – C Situační výkresy. 3. Situační výkres širších vztahů. Koordinační situační výkres. Katastrální situační výkres. 4. Půdorysy všech podlaží, u vyšších objektů min. tří (např. 1S, 1NP a poslední NP). 5. Výkres tvaru stropu nad 1NP a nad posledním NP. 6. Výkres střechy (nebo krovy u šikmých střech) – půdorys i řezy. 7. Výkres základů. 8. Návrh schodiště nebo schodišť doplněné o půdorys a příčný řez. 9. Zjednodušené tepelně technické posouzení 2 navržených skladeb (1x stěna, 1x podlaha). 10. Podélný řez. Příčný řez. 11. Technické pohledy ze 4 stran. 12. Průvodní zpráva. 13. Kompletace a odevzdání.