Detail předmětu

Revitalizace budov

FAST-BHA033Ak. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o problematice rekonstrukcí, přestaveb a sanací budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o vlastnostech stavebních materiálů a konstrukcí, statiky (betonových, zděných, dřevěných a kovových) staveb a zásad zpracování projektové dokumentace budov

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

VLČEK, Milan a Petr BENEŠ. Poruchy a rekonstrukce staveb. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2006.

(CS)

VLČEK, Milan a kol. Poruchy a rekonstrukce v pozemních stavbách II. Brno: FAST VUT, 1996. ISBN 80-214-0864-2

(CS)

VLČEK, Milan a kol. Projektování rekonstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. ISBN 80-214-0614-3

(CS)

VLČEK Milan a Petr BENEŠ. M01-Poruchy a rekonstrukce staveb. Studijní opora. Brno: FAST VUT. 2007

(CS)

Doporučená literatura

ČSN EN ISO 7518. Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb. 2000.

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb, zaměřování a dokumentace aktuálního stavu staveb. 2. Stavební průzkumy a jejich výstupy. Základní metody a postupy využívané při stavebně-technických (statický, vlhkostní, biologický), -historických a architektonicko-urbanistických průzkumech. Příklady aplikace výstupů. 3. Statické poruchy staveb (trhliny). Typy trhlin, důvody jejich vzniku (přetížení, sedání základů, dodatečné úpravy, atd.). Dlouhodobé sledování, krátkodobé a dlouhodobé zajištění trhlin. 4. Přehled ostatních poruch staveb: Vlhkostní poruchy, jejich nejčastější příčiny a důsledky, napadení konstrukcí biotickými škůdci, radon, degradace staveb vlivem stárnutí a nevhodné skladby konstrukcí. 5. Sanace a úpravy spodní stavby – statika. Opravy a zesilování základových konstrukcí. Opravy a zesilování obálky (stěn) suterénu: opravy trhlin, dodatečné vyztužování pilíři nebo věnci, atd. 6. Sanace a úpravy spodní stavby – ostatní. Likvidace a prevence poruch způsobujících pronikání zemní vlhkosti do stavby – opravy hydroizolace, opravy degradovaných prvků, dodatečné provádění hydroizolace, způsoby odvlhčování a vysušování konstrukcí. Likvidace a prevence biotických napadení (plísně a houby) spodní stavby. 7. Sanace a úpravy zděných a betonových konstrukcí – statika. Stěny, stropy, schodiště, komíny. Opravy statických poruch. Napojování nových a původních prvků a jejich zesilování. Dodatečné provádění otvorů. Opravy schodišť. 8. Sanace a úpravy zděných a betonových konstrukcí – ostatní. Sanace poruch spojených se zatékáním, náletovými rostlinami, atd. 9. Sanace a úpravy kovových a dřevěných konstrukcí – statika. Opravy a zesilování kovových a dřevěných konstrukcí, částečná vs. úplná výměna konstrukcí. 10. Sanace a úpravy kovových a dřevěných konstrukcí – ostatní. Vlhkost a biotičtí škůdci. Ochrana kovových a dřevěných prvků. Zlepšení akustických a tepelných parametrů kovových a dřevěných konstrukcí. 11. Sanace a úpravy krovů a střech. Sanace poškození způsobených vnějšími vlivy (např. zatékání). Opravy a úpravy plochých střech. Opravy atik, nadezdívek, komínových hlavic, atd. 12. Sanace a úpravy PSV. Opravy a výměny výplní otvorů, oplechování, atp.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning