Detail předmětu

Tepelná technika budov (S)

FAST-BHB005Ak. rok: 2023/2024

Tepelný odpor konstrukce.
Součinitel prostupu tepla.
Povrchová teplota stavební konstrukce.
Průběh teplot v konstrukci
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy.
Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce.
Tepelná stabilita místností.
Průvzdušnost obálky budovy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalost základních fyzikálních veličin,tepelně technických vlastností stavebních materiálů a skladeb stavebních konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy. Základní zásady návrhu stavebních konstrukce i z hlediska akustické i zrakové pohody.
Student zvládne základní tepelně technické výpočty a návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se navrhovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. Dále studenti získají i základní informace o zásadách návrhu stavebních konstrukce z hlediska akustické i zrakové pohody.

Základní literatura

OSTRÝ, Milan a BRZOŇ Roman. Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2014. 100 s. ISBN 978-80-214-4879-7 (CS)

KULHÁNEK, František. Tepelná ochrana a energetika budov. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2014. ISBN 978-80-87438-48-0

(CS)

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005.

(CS)

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005.

(CS)

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, motivace, historický vývoj, související zákony, vyhlášky, normy, způsoby šíření tepla. 2. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů, zdroje informací, definice tepelné pohody. 3. Okrajové podmínky výpočtů, definice ustáleného teplotního stavu, tepelný odpor, odpor při prostupu tepla. 4. Součinitel prostupu tepla – výpočet při uvažování jednorozměrného nebo dvourozměrného šíření tepla, hodnocení, vliv reflexních vlastností materiálů. 5. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, energetický štítek obálky budovy. 6. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, výpočet teplotního faktor vnitřního povrchu a jeho hodnocení. 7. Výpočet součinitele prostupu tepla v případě, kdy nelze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, tepelné mosty a vazby, lineární a bodový činitel prostupu tepla. 8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi, zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci a hodnocení. 9. Popis neustáleného teplotního stavu, teplotní útlum, pokles dotykové teploty podlah a jeho hodnocení. 10. Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období, definice kritické místnosti, hodnocení. 11. Úvod do hodnocení energetické náročnosti budovy, seznámení s průkazem energetické náročnosti budovy. 12. Průvzdušnost obálky budovy, měření vzduchotěsnosti, diagnostika stavebních konstrukcí metodou infračervené termografie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, seznámení s náplní cvičení, výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí. 2. Návrh nových skladeb konstrukcí, zateplení stávajících konstrukcí, výkresy nového stavu. 3. Výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla nových konstrukcí. 4. Návrh oken a dveří, výpočet součinitele prostupu tepla. 5. Výpočet a posouzení průměrného součinitele prostupu tepla. 6. Zjednodušený výpočet součinitele prostupu tepla složené konstrukce. 7. Vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu. 8. Průběh teplot v konstrukci. 9. Kondenzace uvnitř konstrukce. 10. Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. 11. Posouzení vybraných konstrukcí s využitím softwarového nástroje. 12. Informativní výpočet dvourozměrného teplotního pole s využitím softwaru, zápočet.