Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-BH001Ak. rok: 2023/2024

Studenti se v rámci přednášek seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování stavební části odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je také docházka a závěrečná zápočtová písemka.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.


Student zvládne cíl předmětu osvojením terminologie a konstrukčních částí včetně doplňujících prvků při návrhu budovy v konstrukční soustavě stěnové při objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby. V rámci cvičení student vypracuje studii rodinného domu podle zadaného provozního schema. jedná se o půdorysy (zastavovací situace v m. 1:200, výkresy 1 :100 podlaží vstupní, podkroví, částečné podsklepení), příčný řez schodišťovým prostorem a pohledy), textová část TZ popisuje založení stavby, dispozici, nosné konstrukce a některé doplňující konstrukce. V závěru se uvede zadání pro specialisty (TZB).

Základní literatura

HÁJEK, P: Konstrukce pozemních staveb 1 : nosné konstrukce I. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03589-4. 

(CS)

REMEŠ, J., UTÍKALOVÁ, I., KACÁLEK, P., KALOUSEK, L., PETŘÍČEK, T: Stavební příručka. Praha: GRADA, 2014. ISBN 978-80-247-5142-9. 

(CS)

Doporučená literatura

ALLEN, Eward and Joseph LANO: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc,, 2013. ISBN 978-1-118-13891-5. 

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla. 2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace. 3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika 4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov. 5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy. 6. Svislé nosné konstrukce 7. Nenosné svislé konstrukce, překlady 8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby 9. Ztužující věnce. Komíny 10. Schodiště, rampy, žebříky. 11. Ploché střechy 12. Šikmé střechy 13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, modulová koordinace 2. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí 3. Norma ČSN 01 342 - povrchové úpravy, značení hmot, komíny 4. Zakreslování výplní otvorů 5. Základy typologie, zařizovací předměty 6. Půdorys 1NP, M 1:50 7. Výkres stropní konstrukce 8. Konzultace 9. Návrh schodiště - výpočet, zakreslení schodiště 10. Svislý řez objektem 11. Výkres krovu 12. Kompletace výkresů, konzultace 13. Odevzdání a zápočet