Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (S)

FAST-BH052Ak. rok: 2023/2024

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb:- systémy stěnové, nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách,- systémy skeletové železobetonové monolitické, - systémy kombinované. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce – princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé nosné stěny: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové a ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové a konstrukční řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), odborné názvosloví, základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému.Znalost zakreslování základních typů konstrukcí, schopnost čtení stavebních výkresů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně, dilatačních spar a vybraných povrchových úprav.
Student zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby - plošné základy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb. 2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva. 3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy. 4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy. 5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů. 6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické. 7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky. 8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky 9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy. 10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky. 11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika. 12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení. 13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení 1. Úvod do cvičení, úpravy výkresů a studií, technické písmo, popisové pole a členění místa na výkrese. Výkres půdorysu 1NP a studie výpočtu a zakreslování schodiště. • Výkres V1 - půdorys 1NP. • Studie S1 - návrh, výpočet a zakreslení dvouramenného schodiště z 1NP do 2NP. • Studie S2 - návrh, výpočet a zakreslení jednoramenného schodiště s vloženou mezipodestou. • Studie S3 - návrh, výpočet a zakreslení schodiště s kosými stupni (lomeného schodiště). Cvičení 2. Výkres půdorysu 2NP podle individuálního zadání. • Výkres V2 - půdorys 2NP. Konzultace. Cvičení 3. Odevzdání Výkres V1 - půdorys 1NP. Odevzdání Studie S1. Konzultace. Cvičení 4. Výkres tvaru stropu nad 1NP včetně předběžné dimenze a studie uložení stropu. • Výkres V3 - výkres tvaru stropu nad 1NP. • Studie S4 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (výkres tvaru). • Studie S5 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (výkres tvaru). Odevzdání Výkres V2 - půdorys 2NP. Odevzdání studie S2 a S3. Konzultace. Cvičení 5. Konzultace. Cvičení 6. Výkres sestavy stropních dílců z panelů SPIROLL nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu. • Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (panelový strop SPIROLL). • Studie S6 - detail uložení stropu SPIROLL na vnitřní zeď. • Studie S7 - detail uložení stropu SPIROLL na obvodovou zeď. Odevzdání Výkres V3 – výkres tvaru stropu nad 1NP. Odevzdání studie detailů S4 a S5. Konzultace. Cvičení 7. Konzultace. Cvičení 8. Výkres sestavy stropních dílců (polomontovaný strop) nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu. • Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (polomontovaný strop). • Studie S8 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (polomontovaný strop). • Studie S9 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (polomontovaný strop). Odevzdání Výkres V4 – výkres sestavy stropních dílců SPIROL. Odevzdání studie S6 a S7. Konzultace. Cvičení 9. Konzultace. Cvičení 10. Výkres svislého řezu A-A přes dvě podlaží včetně studie řešení detailů konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty. • Výkres V6 – svislý řez A–A. • Studie S10 - detail konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty. Odevzdání Výkres V5 – výkres sestavy stropních dílců MIAKO nad 1NP Odevzdání Studie S8 a S9. Konzultace. Cvičení 11. Konzultace. Cvičení 12. Odevzdání Výkresu V6 - svislý řez A–A přes dvě podlaží. Odevzdání Studie S10. Cvičení 13. Zápočet.