Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (E)

FAST-BH058Ak. rok: 2023/2024

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - Kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových Budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich Funkce, obecne požadavky, Vazba na svislé stěny Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, Kovové, Kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech.
Získané znalosti se týkají zejména konstrukčních principů a
vlastních konstrukcí s aplikací jednotlivých druhů materiálů.
Student bude schopen zpracovat základní návrh koncepčního řešení
stavby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb. 2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva. 3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy. 4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy. 5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů. 6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické. 7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky. 8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky 9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy. 10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky. 11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika. 12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení. 13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení: Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP 2. cvičení: Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu Konzultace: výkres č. V1 3. cvičení: Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu – 2b Konzultace: výkres č. V2, studie č. S1 Odevzdání: výkres č. V1 4. cvičení: Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty Konzultace: výkres č. V3, studie č. S2 Odevzdání: výkres č. V2, studie č. S1 5. cvičení: Konzultace: výkres č. V4, studie č. S3 Odevzdání: výkres č. V3, studie č. S2 6. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4, studie č. S3 7. cvičení: Zápočet