Detail předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

FAST-BI052Ak. rok: 2023/2024

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.
Studenti získají znalosti z teoretického a praktického provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Základní literatura

Balayssac, J.P., Garnier, V. Non-destructive Testing and Evaluation of Civil Engineering Structures. 1st Edition Amsterdam, ISTE Press - Elsevier, 2017.

(EN)

HOBST, Leonard a kol. Diagnostika stavebních konstrukcí. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2005.

(CS)

CIKRLE, P. a kol.: NDT Zkoušení ve stavebnictví. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, 2010. s. 1-133. ISBN: 978-80-214-4198- 9

(CS)

Doporučená literatura

CIKRLE, Petr. Význam nedestruktivních diagnostických metod pro hodnocení železobetonových konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, VUTIUM, 2017. ISBN 978-80-214-5464-4

(CS)

KLOIBER, Michal a Miloš DRDÁCKÝ. Diagnostika dřevěných konstrukcí. Praha: ČKAIT, 2015. Technická knižnice. ISBN 978-80-87438-64-0.

(CS)
ČSN ISO 13822 (730038) A Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. (CS)
ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích. Praha: ÚNMZ, 2021. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled diagnostických metod 3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů 5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí 7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí 9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí 11.-12.Radiační diagnostické metody I 13. Radiační diagnostické metody II

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce 3.-4. Nedestruktivní zkoušení betonu - rovnoměrnost, indikátory výztuže 5.-6. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku 7.-8. Radiační defektoskopie 9.-10. Zkoušení cihelného zdiva 11.-12.Prezentace seminárních prací, zápočet