Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-SZK)

FAST-BI060Ak. rok: 2023/2024

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.
Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Základní literatura

Balayssac, J.P., Garnier, V. Non-destructive Testing and Evaluation of Civil Engineering Structures. 1st Edition Amsterdam, ISTE Press - Elsevier, 2017.

(EN)

CIKRLE, P. a kol.: NDT Zkoušení ve stavebnictví. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, 2010. s. 1-133. ISBN: 978-80-214-4198- 9.

(CS)

Doporučená literatura

HOLICKÝ, Milan. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03790-4. (CS)
ČSN ISO 13822 (730038) A Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. (CS)

ČSN 73 0038 (730038) A Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady měření, statistické vyhodnocování dat 2.-3. Příprava experimentů 4.-10. Realizace experimentální části závěrečné práce 11.-12. Prezentace a diskuse výsledků experimentální části práce 13. Zápočet