Detail předmětu

Ekologie ve stavebnictví

FAST-BJA024Ak. rok: 2023/2024

Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry kouřové plyny, odpadní vody. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, fyzikální vlivy, nezávadnost stavebních materiálů, radon a jeho zdroje.
Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení odpadů, radioaktivita. Recyklace, možnosti stabilizace a solidifikace odpadů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, zabezpečení ochrany ŽP při spalování. Jiné způsoby tepelného zpracování.
Odpady využívané ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin.
Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
Odpadní vody, čištění, kaly a jejich zneškodňování. Ekonomika v odpadovém hospodářství, využití odpadů jako druhotných surovin, pokuty za znečišťování ŽP.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Fyzika a stavební látky v rozsahu učiva na FAST.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy, souvisejícími s oborem ekologie. V souvislosti s produkcí a zpracováním odpadů ve stavebnictví získají posluchači přehled o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních principech souvisejícími s oborem ekologie, o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.

Základní literatura

ROVNANÍKOVÁ, Pavla a Nikol ŽIŽKOVÁ Ekologie ve stavebnictví. FAST, VUT v Brně, studijní opora, 2010. (CS)
PYTLÍK, Petr Ekologie ve stavebnictví. SPS Praha, 1997. ISBN 80-85380-38-2. (CS)
BERGE, Bjørn The Ecology of Building Materials. Elsevier, 2009. ISBN 978-1856175371. (EN)

Doporučená literatura

GRAHAM, Peter Building Ecology: First Principles For a Sustainable Built Environment. Blackwell Science Ltd., 2002. ISBN 10:0632064137. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě. 2. Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry. 3. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje. 4. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, nařízení EU. 5. Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů. 6. Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické. 7. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování. 8. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. 9. Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace. 10. Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. 11. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. 12. Moderní hliněné stavby. 13. ETICS – klasická skladba a využití alternativních surovinových zdrojů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní cvičení – laboratorní řád, základní pojmy a zadání tématu EKO PROJEKTU. 2.Příprava vzorků pro stanovení výluhu CuCl2 a související teorie. 3.Laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 4.Cvičení zaměřené na využití odpadů v cementových kompozitech. 5.Cvičení zaměřené na využití odpadů v keramice. 6.Laboratorní cvičení na stanovení vlastností a následně druhů daných stavebních materiálů. 7.Laboratorní cvičení na stanovení typu znečištění vzorků vody + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 8.Stanovení výluhu CuCl2 referenční a upravené malty. 9.Dokončení experimentální ch prací a testování produktů vzniklých v rámci EKO PROJEKTU. 10.Exkurze v cementárně zaměřená na spoluspalování odpadů. 11.Zpracování výsledků EKO PROJEKTU do požadované formy včetně rešerše dané problematiky. 12.Prezentace výsledků EKO PROJEKTU, hodnocení prací a odevzdání protokolů. 13.Zápočtový test.