Detail předmětu

Těžba a úpravnictví surovin (M)

FAST-BJ053Ak. rok: 2023/2024

Specializovaný předmět zahrnuje oblast problematiky těžby, lomařství a úpravnictví nerostných surovin pro široké využití ve stavebnictví.
Úvodní část zahrnuje - technologické, fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, rozdělení hornin podle posuzovacích kritérií, geologická průzkumná díla, moderní vyhledávací způsoby hornin, ochrana životního prostředí.
První oddíl dobývání surovin – uvádí se obecná pravidla lomařství platná pro otevření lomu podle pravidel Horního zákona, vypracování Plánu přípravy, otvírky a dobývání surovin, problematika rozpojování surovin, dobývací způsoby, způsoby rozpojování, řízení granulometrie rubaniny při odstřelu, nástin projektování vybraných druhů hromadných odstřelů i návrh dopravy surovin, pomůcky pro trhací práce, bezpečnostní předpisy. Těžba štěrkopísků pod vodou, těžba jílových a sprašových surovin pro cihlářský a keramický průmysl.
Oddíl úpravnictví nerostných surovin zahrnuje problematiku teorie zdrobňování kameniva, formulace zdrobňovací práce, účinnost zdrobňovacích efektů, Rittingerova, Kickova a Charlesova teorie energetické náročnosti zdrobňovacího procesu, klasické a speciální úpravnické postupy, pravidla přípravy suroviny pro keramickou výrobu. Mletí suroviny, cementu, uspořádání mlýnic. Teorie zdrobňování je budována současně s teorií třídění. Stať úpravnictví se uzavírá návrhem zdrobňovací linky a jednoduchými souvisejícími výkonovými a kapacitními kalkulacemi výrobního závodu. Kurz úpravnictví surovin je uzavřen teorií míšení (skladby) surovinových směsí podle klasického principu.
Návrh předmětu obsahuje přednáškovou část, cvičení zahrnuje řešení praktických výpočtově-projekčních zadání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen pracovat se základními pojmy z oblasti všeobecné geologie a mineralogie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Problematika dobývání nerostných surovin, efektivnost těžby a úpravy surovin ve stavebním průmyslu. Způsoby dobývání kamene, stěrku, písku, keramické suroviny. Úpravnické metody surovin, hodnocení kvality surovin, skládání suroviných směsí.
Obecné zákonitosti úpravnických metod. Technologické vlastnosti úpravnických linek, technické vlastnosti surovin a jejich zkoušení.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o problematice dobývání nerostných surovin, efektivnosti těžby a úpravy surovin ve stavebním průmyslu, způsobech dobývání kamene, stěrku, písku, keramické suroviny, úpravnických metodách surovin, hodnocení kvality surovin, skládání surovinových směsí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití nerostných surovin ve stavebnictví, ochrana životního prostředí 2. Fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, zkoušky kameniva, užitná vlastnost hornin a efektivnost dobývání 3. Plán přípravy, otvírky a dobývání v lomu, chráněná území 4. Dobývací prostor, zužitkování horniny, technologie dobývání surovin 5. Zásoba surovin, skrývkové práce, dobývací způsoby hornin 6. Hromadné odstřely, projekt odstřelu, pomůcky pro trhací práce 7. Doprava rubaniny, vozový park, technologie úpravy 8. Technologická úprava suroviny, zdrobňování, principy úpravnických zařízení 9. Mlecí práce, mlecí křivka, efektivnost mlecího procesu 10. Technologické parametry mlýnic, oběhové číslo, účinnost mletí 11. Speciální úpravnické postupy, mikromletí, separace 12. Třídění, separace suroviny, recyklace stavebních materiálů, drcení a třídění. Rekultivace po těžbě. Náročnost primárních zdrojů a ochrana životního prostředí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení, 2. Návrh a dimenze nakládání suroviny, rubaniny 3. Návrh a dimenzování vnitřní dopravy 4. Výbuchové děje průmyslových trhavin 5. Dimenze komorového odstřelu 6. Dimenze clonového odstřelu I 7. Dimenze clonového odstřelu II 8. Video ukázky využití trhacích prací pro těžbu surovin stavební práce a demolice 9. Exkurze do lomu 10. Ukázky rekultivací 11. Zápočtový test, 12. Kontrola protokolů, udělování zápočtu