Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních hmot

FAST-BJ056Ak. rok: 2023/2024

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět shrnuje dosavadní poznatky z hlavních procesů technologií výroby stavebních hmot a materiálů. Vlastnosti surovin, jejich úprava a zpracování, možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin, hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek, technické parametry strojně technologických zařízení, požadavky na technickou kontrolu technologických procesů a zkoušení produktů. Informace o aktuálních poznatcích vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot, možnosti zvyšování efektivnosti procesů a zlepšování užitných vlastností výrobků.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter. V rámci praktických cvičení jsou také prováděny experimenty v souladu s platnými normativními dokumenty a legislativními předpisy v návaznosti na běžnou stavební praxi. S většinou laboratorních analýz se zde studenti setkávají poprvé.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Základní přehled o surovinách a technologiích pro výrobu stavebních hmot.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Absolvent předmětu získá znalosti o vhodných primárních i sekundárních surovinách pro výrobu stavebních materiálů, způsobu jejich zpracování a kontrole vlastností surovin i z nich připravených materiálů. Teoretické znalosti studentů jsou ověřovány a rozšiřovány v rámci praktických cvičení.
Student získá znalosti o vhodných primárních i sekundárních surovinách pro výrobu stavebních materiálů, způsobu jejich zpracování a kontrole vlastností surovin i z nich připravených materiálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy. 2. Suroviny pro výrobu stavebních hmot, rozdělení. 3. Zdroje surovin, těžba, úprava, zpracování. 4. Hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek. 5. Technické parametry strojně technologických zařízení. 6. Požadavky na technickou kontrolu technologických procesů. 7. Zkoušení produktů, metodiky, potřebné vybavení, vyhodnocení zkoušek. 8. Aktuální legislativa o odpadech, současný stav produkce a zpracování odpadů. Zkoušení vlastností odpadů. 9. Možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin. Seznámení s již vyráběnými hmotami na bázi odpadů. 10. Sledování trvanlivosti stavebních hmot s druhotnými surovinami. 11. Aktuální poznatky vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu. 2. Stanovení základních vlastností kameniva. 3. Stanovení základních vlastností popílků. 4. Stanovení granulometrie jemných částic laserovým granulometrem. 5. Ekologické parametry druhotných surovin. 6. Metody stanovení sypné, objemové a měrné hmotnosti. 7. Zkoušení vápna a sádry. 8. Vliv příměsí II. typu na vlastnosti cementových kompozitů. 9. Exkurze 10. Stanovení mikrostruktury materiálů. 11. Zápočtový test, udělení zápočtu.