Detail předmětu

Betonové konstrukce (E)

FAST-BLA016Ak. rok: 2023/2024

Monolitické skeletové konstrukce.
Základové konstrukce – patky, pásy, rošty a desky.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
Zásady navrhování zděných konstrukcí.
Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Vstupní znalosti

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Základní literatura

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009, ISBN 978-0073293493. (EN)
McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H.: Design of Reinforced Concrete, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009, ISBN 978-0-470-27927-4. (EN)

Doporučená literatura

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999, ISBN 80-214-1543-6. (CS)
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010, ISBN 978-80-7204-693-5. (CS)

GRENČÍK, Ľudovít: Betónové konštrukcie pre inžinierske a vodohospodárske stavby. Časť 2 B, Bratislava: ALFA, 1986

(SK)

JÍLEK, Antonín, GRENČÍK, Ľudovít a NOVÁK, Václav: Betonové konstrukce pozemních staveb, díl II A, Praha: SNTL, 1984

(SK)

PROCHÁZKA, Jaroslav: Betonové konstrukce. Předpjatý beton. Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, Praha: ČVUT, 1990

(CS)

BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb , 2003, ISBN 80-214-2444-3

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení. 2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování. 3. Základové konstrukce – patky, pásy. 4. Základové konstrukce – rošty a desky. 5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě. 6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené. 7. Roštové a kazetové stropy. 8. Stěnové nosníky. 9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců. 10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi. 11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu. 12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály. 13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb. 5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby). 6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.