Detail předmětu

Železniční stavby 2

FAST-BNA003Ak. rok: 2023/2024

Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.
Stavba a tvar zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, zemní těleso v náspu, zemní těleso v zářezu a odřezu, svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce, diagnostické metody, sanační metody, zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce, kolejnice, výroba kolejnic, kolejnicové styky, kolejnicové podpory, kolejové lože, systémy upevnění kolejnic na pražce.
Zřizování bezstykové koleje, svařování kolejnic, udržování bezstykové koleje.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou stavby a tvarem zemního tělesa, konstrukcí železničního svršku a moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku stavby a tvaru zemního tělesa, konstrukce železničního svršku a moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor. Železničný spodok: namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku. V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-808-0708-023.

(SK)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(CS)
SŽDC S3. Železniční svršek. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: Odbor traťového hospodářství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1, 2019. (CS)

SŽ S4 Železniční spodek. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.

(CS)

SŽDC S3/2. Bezstyková kolej. Správa železniční dopravní cesty: Odbor traťového hospodářství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1, 2013.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu 3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku. 4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku. 5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku. 6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice. 7. Sled kolejnic. Příčné pražce. 8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje. 9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože. 10. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení. 11. Transformace výhybek 12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla. 13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, zadání projektu. Vyhledání trasy v terénu. 2. Úprava výkresů. 3. Konzultace. 4. Odevzdání 1. projektu. 5. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu. 6. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi. 7. Úprava výkresů. 8. Technická zpráva, konzultace. 9. Konzultace 2. projektu. 10. Přehled součástí železničního svršku. 11. Bezstyková kolej. Odevzdání 2. projektu. 12. Transformace výhybek. 13. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje. Odevzdání příkladů, zápočet